2002

Aschermann, Michael: Laboratorní diagnostika v kardiologii.Laboratory diagnosis in kardiology.

Autor-editor publikace: Zima, Tomáš a. kol: Laboratorní diagnostika.,

Praha, Galén, 2002, s.9-14.


Aschermann, Michael: Normální koronarografický nález - jsou vždy normální koronární tepny? Normal coronary angiography - are coronary vessels normal as well?

Interní medicína pro praxi 2002, 4, (č.3), s.18-19.


Aschermann, Michael; Aschermann, Ondřej; Linhart, Aleš; Horák, Jan: Stenty bez restenózy - realita, nebo zbožné přání. Stents without restenosis - reality or sweet dream?

Kapitoly z kardiologie 2002, 4, (č.3), s.93-96.


Aschermann, Michael; Horák, Jan; Linhart, Aleš; Aschermann, Ondřej: Léčba akutního infarktu myokardu: angioplastika, stenty a farmakoterapie -vše pro otevřenou tepnu a mikrocirkulaci! Current status of acute myocardial infarction therapy: coronary angioplasty, stents, and pharmacotherapy - anything to open artery and microcirculation.

Cor et Vasa 2002, 44, (č.6), s.285-290.


Aschermann, Michael; Horák, Jan; Řezníček, Vít; Šimek, Stanislav; Holm, František; Aschermann, Ondřej: Stenty s lokálním uvolňováním léků k prevenci restenózy po koronárních intervencích. Drug-eluting stents for prevention of restenosis after coronary intervention.

Interní medicína pro praxi 2002, 4, (č.8), s.392-395.


Aschermann, Michael; Linhart, Aleš; Aschermann, Ondřej: Infekční endokarditidy.Infection endocarditis.

Postgraduální medicína 2002, 4, (č.9), s.943-948.


Aschermann, Michael; Linhart, Aleš; Kovárník, Tomáš; Nováčková, Kateřina: Intravaskulární ultrazvuk. Intravascular ultrasound.

Autor-editor publikace: Niederle, Petr: Echokardiografie. Díl 1. Echokardiografie dospělých.,

Praha, Triton, 2002, 313-329.


Aschermann, Michael; Widimský, Petr: I have an acute myocardial infarction: open my coronary artery, stent it and keep full flow!

European Heart Journal 2002, 23, s.913-916.


Bělohlávek, Jan: Akutní nekrotizující pankreatitida.Acute necrotizing pancreatitis.

Zdravotnické noviny (příl. Lékařské listy) 2002, 51, (č.4), s.9-10.


Bělohlávek, Jan; Aschermann, Michael: Kyselina acetylsalicylová a ACE inhibitory u kardiaků - fenomén pejska a kočičky? Acetylsalicylid acid and ACE inhibitors in cardiac.

Vnitřní lékařství 2002, 48, (č.8), s.695-697.


Boudík, František; Anger, Zdeněk; Aschermann, Michael; Vojáček, Jan; Tomečková, Marie: Dipyridamole body surface potential mapping: noninvasive differentiation of syndrome X from coronary artery disease.

Journal of electrocardiology 2002, 35, (č.2), s.181-191.


Boudík, František; Aschermann, Michael; Anger, Zdeněk: EKG mapování v klinické praxi. ECG mapping in clinical practice.

Vnitřní lékařství 2002, 48, (č.suppl.), s.155-163.


Bultas, Jan: Hypertenze a endoteliální dysfunkce. Hypertension and endothelial dysfunction. autor kapitoly. Klinická patofyziologie hypertenze,

Praha, Grada, 2002, s.190-199.


Bultas, Jan: Inhibitory ACE - kde jsme a kam směřujeme? ACE inhibitors - where we are and where we tend.

Causa Subita 2002, 5, (č.4), 184-186.


Bultas, Jan: Léčiva používaná k terapii nemocí kardiovaskulárního systému. Antihypertenziva. CD. autor kapitoly. Autor-editor publikace: Josef Suchopár: Remedia compendium,

Praha, Infopharm a.s., 2002,


Bultas, Jan: Léčiva používaná k terapii nemocí kardiovaskulárního systému. Blokátory adrenergních receptorů beta (beta-blokátory). CD. autor kapitoly.

Autor-editor publikace: Josef Suchopár: Remedia compendium,

Praha, Infopharm a.s., 2002,.


Bultas, Jan: Léčiva používaná k terapii nemocí kardiovaskulárního systému. Diuretika. CD. autor kapitoly.

Autor-editor publikace: Josef Suchopár: Remedia compendium,

Praha, Infopharm a.s., 2002,


Bultas, Jan: Léčiva používaná k terapii nemocí kardiovaskulárního systému. Léčiva s pozitivně inotropním účinkem. CD. autor kapitoly.

Autor-editor publikace: Josef Suchopár: Remedia compendium,

Praha, Infopharm a.s., 2002,


Bultas, Jan: Léčiva používaná k terapii nemocí kardiovaskulárního systému. Sympatomimetika. CD. autor kapitoly.

Autor-editor publikace: Josef Suchopár: Remedia compendium,

Praha, Infopharm a.s., 2002,


Bultas, Jan: Léčiva používaná k terapii nemocí kardiovaskulárního systému. Antiagregancia. CD. autor kapitoly.

Autor-editor publikace: Josef Suchopár: Remedia compendium,

Praha, Infopharm a.s., 2002,


Bultas, Jan: Léčiva používaná k terapii nemocí kardiovaskulárního systému. Léčiva ovlivňující plazmatické lipidy. CD. autor kapitoly.

Autor-editor publikace: Josef Suchopár: Remedia compendium,

Praha, Infopharm a.s., 2002,


Bultas, Jan: Odlišné vlastnosti beta-blokátorů, význam pro klinickou praxi. Different qualities of betablockers the sifnificance for clinical praxis.

Bulletin - Sdružení praktických lékařů 2002, 12, (č.6), s.8-11.


Bultas, Jan: Racionální léčba myokardiální ischemie, které skupiny léků výhodně kombinovat. Rational therapy of myocardial ischaemia - which groups of drugs favourable combine.

Causa Subita 2002, 5, (č.5), s.212-217.


Bultas, Jan; Karetová, Debora: Blokáda regulačních mechanismů v léčbě chronického srdečního selhání. Blockade of regulative mechanisms in the treatment of chronic heart failure.

Zdravotnické noviny (příl. Trendy ve farmakoterapii) 2002, 5, (č.4), 4-10.


Bultas, Jan; Karetová, Debora: Farmakoterapie kardiovaskulárních chorob na počátku třetího milénia - současnost a výhledy. Pharmacotherapy of cardiovascular diseases at the beginning of the third millenium - current status and outlook.

Remedia 2002, 12, (č.2), s.67-76.


Bultas, Jan; Karetová, Debora: Hypertenze - význam endoteliálních faktorů. Hypertension - the importance of endothelial factors.Hypertension Prague 2002.

MedEvent 2002, s.33-38.


Bultas, Jan; Karetová, Debora: Léčiva používaná k terapii nemocí kardiovaskulárního systému. Vazodilatancia. CD. autor kapitoly.

Autor-editor publikace: Josef Suchopár: Remedia compendium,

Praha, Infopharm a.s., 2002,


Bultas, Jan; Susa, Zdeněk: příručka. autor kapitoly.

Pharmindex brevíř 2002/1,

Praha, MediMedia, 2002, 1111 s.


Bultas, Jan; Susa, Zdeněk: příručka. autor kapitoly.

Pharmindex brevíř 2002/2,

Praha, MediMedia, 2002, 1021 s.


Bultas, Jan; Susa, Zdeněk: CD. autor kapitoly.

Pharmindex kompendium 2001 - CD-Rom,

Praha, MediMedia, 2002,.


Bultas, Jan; Susa, Zdeněk: autor kapitoly.

Pharmindex kompendium 2001,

Praha, MediMedia, 2002, 1802 s.


Chochola, Miroslav; Vařejka, Petr; Jirát, Simon; Heller, Samuel; Urbánková, Jana; Skalická, Lenka; Karetová, Debora; Aschermann, Michael: Syndrom komprese pánevní žíly (Mayův-Thurnerův syndrom). Iliac compression syndrome (May-Thurner syndrome).

Kardiologická revue 2002, (č.suppl.k č.4.), s.269-272.


Danzig, Vilem; Krška, Zdeněk; Linhart, Aleš; Šváb, Jan; Pešková, Marie; Demeš, Rudolf; Polívková, Jarmila; Fried, M.: Kardiovaskulární zátěž při laparoskopických chirurgických výkonech. Cradiovascular load in laparoscopic surgery.

Sborník lékařský 2002, 103, (č.2), s.237-245.


Danzig, Vilem; Linhart, Aleš; Krška, Z.; Fried, M.; Skalická, Lenka: Transezofageální echokardiografické monitorování hemodynamické odpovědi při pararoskopické bandáži žaludku u nemocných s morbidní obezitou. Transoesophageal echocardiography in monitoring of hemodynamic response during laparoscopic gastric banding surgery in patients with morbid obesity.

Kardiologická revue 2002, (č.1), s.38-41.


Deanfield, John E.; Detry, Jean-Marie; Sellier, Philippe; Lichtlen, Paul R.; Thaulow, Eric; Bultas, Jan; Brennan, Claudia; Young, Sarah T.; Beckerman, Bruce: Medical treatment of myocardial ischemia in coronary artery disease: effect of drug regime and irregular dosing in the CAPE II trial.

Journal of the American College and Cardiology 2002, 40, (č.5), s.917-925.


Goláň, Lubor: První pomoc při arytmiích. The first aid in arrhytmias.

Bulletin - Sdružení praktických lékařů 2002, 12, (č.1), s.31-34.


Heller, Samuel; Mrázek, Vratislav; Chochola, Miroslav; Vařejka, Petr; Skalická, Lenka; Urbánková, Jana; Šmírová, Simona; Aschermann, Michael: Základní epidemiologické ukazatele žilních onemocnění. The basic epidemiology of acute and chronic venous diseases.

Časopis lékařů českých 2002, 141, (č.24), s.763-764.


Hlubocká, Zuzana: Endoteliální dysfunkce. Endothelial dysfunction.

Practicus 2002, (č.2), s.38-43.


Hlubocká, Zuzana; Mareček, Z.; Linhart, Aleš; Kejřová, Eva; Pospíšilová, L.; Martásek, Pavel; Aschermann, Michael: Cardiac involvement in Wilson disease.

Journal of Inherited Metabolic Disease 2002, 25, (č.2), s.269-277.


Hlubocká, Zuzana; Umnerová, Věra; Heller, Samuel; Peleška, Jan; Jindra, Antonín; Jáchymová, Marie; Kvasnička, Jan; Horký, Karel; Aschermann, Michael: Circulating intracellular cell adhesion molecule-1, endothelin-1, and von Willbrand factor-markers of endothelial dysfunction in uncomplicated essential hypertension:the effect of treatment with ACE inhibitors.

Journal of Human Hypertension 2002, 16, (č.8), s.557-562.


Hlubocká, Zuzana; Umnerová, Věra; Heller, Samuel; Peleška, Jan; Jindra, Antonín; Jáchymová, Marie; Kvasnička, Jan; Horký, Karel; Aschermann, Michael: Je mírná esenciální hypertenze bez zřejmých orgánových komplikací a rizikových faktorů provázena zvýšenými hladinami cirkulujících markerů endoteliální dysfunkce? Vliv léčby ACE-inhibitory. Is mild essential hypertension without obvious organ complications and risk factors associated with elevated levels of circulating markers of endothelial dysfunction? Effect of treatment with ACE inhibitors.

Vnitřní lékařství 2002, 48, (č.8), s.718-723.


Holm, František; Kovárník, Tomáš; Aschermann, Michael; Šimek, Stanislav; Linhart, Aleš; Humhal, Jiří; Škulec, Roman; Řezníček, Vít: Přímá perkutánní transluminální koronární angioplastika u pacientů s akutním infarktem myokardu v Kardiocentru VFN Praha: jednoroční retrospektivní studie.

Vnitřní lékařství 2002, 48, (č.5), s.373-379.


Holm, František; Lubanda, Jean-Claude Munkonkole; Semrád, Michal; Roháč, Jan; Vondráček, Vladimír; Miler, Ivo; Vaněk, Ivan; Aschermann, Michael: Revaskularizace myokardu u pacientů se stenózou kmene levé věnčité tepny z pohledu kardiologa - dvouletá retrospektivní studie. Heart surgery in patients with left main stenosis: a 2-year restrospective study.

Intervenční a akutní kardiologie 2002, 1, (č.2), s.68-73.


Horký, Karel: Blokátory kalciových kanalů. II. autor kapitoly.

Autor-editor publikace: Widimský Jiří a spol.: Hypertenze,

Praha, Triton, 2002, s.169-175.


Horký, Karel: Diagnostika a léčba arteriální hypertenze. Diagnosis and therapy of arterial hypertension.

Medicína po promoci 2002, (č.spec.vydání), s.18-29.


Horký, Karel: Diagnostika a léčba arteriální hypertenze. Část 2 - Hypertenze za specifických situací. Diagnosis and therapy of arterial hypertension. Part II.- Hypertension in specific situations.

Medicína po promoci 2002, (č.spec.vydání), s.22-28.


Horký, Karel: Genetické aspekty arteriální hypertenze. autor kapitoly.

Klinická patofyziologie hypertenze,

Praha, Grada, 2002, s.17-20.


Horký, Karel: Klinika a léčba hypertenzní krize.Clinical symptoms and therapy of hypertensive crisis.

Zdravotnické noviny (příl. Lékařské listy) 2002, 51, (č.7), s.9-11.


Horký, Karel: Úloha systému renin-angiotenzin-aldosteron v regulaci krevního tlaku a patogenezi esenciální hypertenze.Hypertension Prague 2002. The role of the Renin-angiotensin-aldosterone systemin blood úpressure regulation and pathogenesis of essential hypertension.

MedEvent 2002, s.23-28.


Horký, Karel: Patogeneze arteriální hypertenze. Pathogenesis of arterial hypertension. II. autor kapitoly.

Autor-editor publikace: Widimský Jiří a spol.: Hypertenze,

Praha, Triton, 2002, s.57-70.


Horký, Karel; Widimský, J.: Hypertenzní krize - emergentní a urgentní stavy.Hypertensive crisis - emergent and urgent states. II. autor kapitoly.

Autor-editor publikace: Widimský Jiří a spol.: Hypertenze,

Praha, Triton, 2002, s.232-241.


Jakšová, Marie; Bělohlávek, Jan: Novinky v ošetřovatelské péči o pacienty s akutními koronárními syndromy. Nursing care news in patients with acute coronary syndromes.

Sestra 2002, 12, (č.2), s.27-28.


Jansa, Pavel: Cor pulmonale.,

Praha, Triton, 2002, 181 s.


Jansa, Pavel; Stříteský, M.; Homolka, J.: Plicní alveolární proteinóza a její léčba celkovou plicní laváží v ČR. Pulmonary alveolar proteinosis, its treatment by overall pulmonary lavage in the Czech republic.

Vnitřní lékařství 2002, 48, (č.1), s.34-37.


Jansa, Pavel; Susa, Zdeněk; Aschermann, Michael; Špundová, Helena; Šídová, Milena: Primární plicní hypertenze. Primary pulmonary hypertension.

Zdravotnické noviny (příl. Lékařské listy) 2002, 51, (č.42), s.28-29.


Jansa, Pavel; Susa, Zdeněk; Aschermann, Michael; Špundová, Helena; Šídová, Milena: Současné možnosti léčby primární plicní hypertenze v ČR - jsou srovnatelné se světem? Current opinion in the treatment of pulmonary hypertension in the Czech republic - do they compare with the world?

Cor et Vasa 2002, 44, (č.12), s.542-543.


Jindra, Antonín; Horký, Karel; Peleška, Jan; Jáchymová, Marie; Bultas, Jan; Umnerová, Věra; Heller, Samuel; Hlubocká, Zuzana: Association analysis of Arg16Gly polymorphism of the beta2-adrenergic receptor gene in offspring from hypertensive and normotensive families.

Blood Pressure 2002, 11, (č.4), s.213-217.


Jirát, Simon; Urbánková, Jana; Skalická, Lenka; Vařejka, Petr; Chochola, Miroslav; Linhart, Aleš; Magage, Sudheera Aklakalanka; Aschermann, Michael: Význam duplexní sonografie v diagnostice a léčbě žilních onemocnění. The role of duplex sonography in the diagnosis and treatment of venous disease.

Kardiologická revue 2002, (č.suppl.k č.4.), s.286-289.


Jirát, Simon; Vařejka, Petr; Chochola, Miroslav; Urbánková, Jana; Heller, Samuel; Aschermann, Michael: Intervenční léčba syndromu dolní duté žíly. Interventional managemtn of the inferior vena cava syndrome.

Časopis lékařů českých 2002, 141, (č.24), s.773-775.


Karetová, Debora: Hyperkoagulační stavy. Hypercoagulation form.

Zdravotnické noviny (příl. Lékařské listy) 2002, 51, (č.11), s.28-29.


Karetová, Debora: Léčiva používaná k terapii nemocí kardiovaskulárního systému. Venofarmaka. CD. autor kapitoly.

Autor-editor publikace: Josef Suchopár: Remedia compendium,

Praha, Infopharm a.s., 2002,.


Karetová, Debora: Význam endotelu pro rozvoj kardiovaskulárních chorob. The importance of endothelium for cardiovascular diseases.

Interní medicína pro praxi 2002, 4, (č.3), s.119-122.


Karetová, Debora; Bultas, Jan: Ischemická choroba končetin jako marker kardiovaskulárního rizika. Peripheral arterial obliterative disease as a marker of cardiovascular risk.

Současná klinická praxe 2002, (č.3), s.17-21.


Karetová, Debora; Bultas, Jan; Aschermann, Michael: Protidestičková léčba v roce 2002. Antiplatelet therapy in 2002.

Zdravotnické noviny (příl. Trendy ve farmakoterapii) 2002, 5, (č.4), 184-186.


Karetová, Debora; Chochola, Miroslav; Vařejka, Petr; Aschermann, Michael: Antikoagulační léčba. Anticoagulation therapy.

Kardiologická revue 2002, (č.suppl.k č.4.), s.263-268.


Karetová, Debora; Chochola, Miroslav; Heller, Samuel; Jirát, Simon; Skalická, Lenka; Urbánková, Jana; Vařejka, Petr: Cestovní trombóza. Travel thrombosis.

Kardiologická revue 2002, (č.suppl.k č.4.), s.276-278.


Karetová, Debora; Chochola, Miroslav: Chronické formy ischemické choroby dolních končetin. Chronic forms of peripheral artery disease.

Postgraduální medicína 2002, 4, (č.12), s.135-142.


Karetová, Debora; Chochola, Miroslav; Novotný, Karel: Poruchy periferního prokrvení (II). Chronická kritická končetinová ischemie - léčebné postupy k odvrácení nutnosti amputace.The impairment of peripheral blood flow. Chronic critical limb ischaemie - the strategies for averting a disaster of amputation..

Causa Subita 2002, 5, (č.7), s.313-315.


Karetová, Debora; Jirát, Simon: Novinky v léčbě žilních trombóz - nahradí syntetický pentasacharid hepariny? New drugs in the treatment of venous thromboses - will synthetic pentasaccharide replace heparins?

Praktická flebologie 2002, 11, (č.2-3), s.56-58.


Kazda, A.; Brodská, H.; Valenta, J.; Uhrová, I.; Hendl, J.; Bělohlávek, Jan; Stříteský, M.: Prokalcitonin u akutních pankreatitid a v septických stavech. Procalcitonin in acute pancreatitis and in septic states.

Klinická biochemie a metabolismus 2002, 10(31), (č.1), s.32-37.


Křečková, Markéta: Léčebná výživa na Koronární jednotce.

Nemocnice 2002, (č.4), s.25-26.

Kolář, Jiří; Aschermann, Michael; Boudík, František; Horký, Karel: Počátky elektrokardiologie na pražské lékařské fakultě. The beginnings of electrocardiography at the Prague Medical Faculty.

Vnitřní lékařství 2002, 48, (č.suppl.), s.15-19.


Kolář, Jiří; Kautzner, Josef; Pšenička, Miroslav; Šerf, Boris: Základy elektrokardiografie. Arytmií a akutních koronárních syndromů. Léčebné zásady.Basic electrocardiography.Arrhytmia and acute coronary syndrome. Principles of management. 1902-2002,

Praha, Akcenta, 2002, 143 s.


Kovárník, Tomáš; Řezníček, Vít; Hornig, Alfréd; Nováčková, Kateřina; Aschermann, Michael: Intravaskulární ultrazvuk - současné možnosti využití. Intravascular ultrasound and the current potential of its use.

Cor et Vasa 2002, 44, (č.1), s.24-30.


Kuznetsova, Tatiana; Staessen, Jan A.; Kawecka-Jaszcz, Kalina; Babeanu, Speranta; Casiglia, Edoardo; Filipovský, Jjan; Nachev, Choudomir; Nikitin, Yuri; Peleška, Jan; Goláň, Lubor; Hlubocká, Zuzana: Quality control of the blood pressure phenotypern in the european project on genes in hypertension.

Blood Pressure Monitoring 2002, 7, s.215-224.


Linhart, Aleš: Arteriální hypertenze spojená s orgánovými změnami.Arterial hypertension associated with and organ involment.

Medicína po promoci 2002, (č.spec.vydání), s.31-32.


Linhart, Aleš: Hodnocení struktury a globální systolické funkce LK. Assessment of left ventricular and global systolic function.

Autor-editor publikace: Niederle, Petr: Echokardiografie. Díl 1. Echokardiografie dospělých.,

Praha, Triton, 2002, 146-156.


Linhart, Aleš: Terapie hypertenze u diabetiků. Treatment of hypertension in patients with diabetes mellitus.

Autor-editor publikace: Perušičová, Jindra: Aktuality v diabetologii 2002,

Praha, Galén, 2002, 19-26.


Linhart, Aleš; Aschermann, Michael: Postavení blokátorů kalciových kanálů v současné farmakoterapii ischemické choroby srdeční a arteriální hypertenze.The position of calcium channel blockers in the current pharmacotherapy of heart disease ischaemia and arterial hypertension. I.

Remedia 2002, 12, (č.2), s.108-114.


Linhart, Aleš; Jindra, Antonín; Goláň, Libor; Jáchymová, Marie; Sedláček, Kamil; Peleška, Jan; Umnerová, Věra; Bultas, Jan; Horký, Karel; Aschermann, Michael: Association between tyrosine hydroxylase polymorphisms and left ventricular structure in young normotensive men. I.

British Journal of Biomedical Science 2002, 59, (č.2), s.90-94.


Linhart, Aleš; Magage, Sudheera Aklakalanka; Paleček, Tomáš; Bultas, Jan: Cardiac involment in Fabry disease.

Acta paediatrica 2002, 91, (č.suppl.439), s.15-20.


Linhart, Aleš; Paleček, Tomáš; Aschermann, Michael: Echokardiografie pro praxi. Echocardiography for the praxis.

Praha, Audioscan, 2002, 245 s.


Mrázek, Vratislav; Bartůněk, Petr; Vařejka, Petr; Janovská, D.; Bína, R.; Hulínská, D.: Prevalence antiborreliových protilátak u dvou populací: různá interpretace stejných dat. Prevalence of anti-borrelia antibodies in two populations.

Epidemiologie,mikrobiologie,imunologie 2002, 51, (č.1), s.19-22.


Němec, Jan: Význam synchronizace při elektrické kardioverzi supraventrikulárních arytmií.

Interní medicína pro praxi 2002, 4, (č.suppl.), 20-22.


Paleček, Tomáš; Linhart, Aleš; Aschermann, Michael: Jednorozměrné barevné mapování transmitrálního průtoku (color M-mode) užitečná metoda pro hodnocení diastolické funkce levé komory. Single-dimensional color transmitral flow mapping (color M-mode): a useful method for left ventricular diastolic function assessment.

Cor et Vasa 2002, 44, (č.4), s.192-196.


Paleček, Tomáš; Linhart, Aleš; Kejřová, Eva; Dobiáš, Miloš; Vaněk, Ivan; Aschermann, Michael: Pseudoaneuryzma kompozitního aortálního štěpu s odtržením kmene levé koronární tepny.

Postgraduální medicína 2002, 4, (č.4), s.394-396.


Peleška, Jan; Zvára, Karel; Veselý, Arnošt; Zvárová, Jana; Tomečková, Marie; Hanzlíček, Petr: Development of electronic form of the 1999 WHO/ISH hypertension guidelines. Proceedings of MIE2002.

Autor-editor publikace: Surján, Gyorgy: Health data in the information society. Vol.90,

Amsterdam, IOS Press, 2002, 268-271.


Pravenec, M.; Zídek, V.; Musilová, A.; Šimáková, M.; Kostka, V.; Mlejnek, P.; Křen, V.; Křenová, D.; Bila, V.; Míková, Blanka; Jáchymová, Marie; Horký, Karel; Kazdova, L.; Lezin, ES; Kurtz, TW: Genetic analysis of metanolic defects in the spontaneously hypertensive rat.

Mammalian Genome 2002, 13, (č.5), s.253-258.


Řezníček, Vít; Aschermann, Michael; Kovárník, Tomáš; Hornig, Alfréd: Role intravaskulárního ultrazvuku pacientů se stenózou levé věnčité tepny - vlastní zkušenosti. Role of intravascular ultrasound in the patient with the left main stem stenosis - own experience. II.

Zdravotnické noviny (příl. Lékařské listy) 2002, 51, (č.7), 22-23.


Semrád, M.; Bodlák, P.; Stříteský, M.; Vondráček, Vladimír; Urban, T.; Vyhnalová, P.; Holm, František; Vaněk, Ivan: Videoasistovaná revaskularizace myokardu z levostranné minitorakotomie s použitím automatického konektoru Symmetry TM. Videoassisted myocardial revascularization from left-sided minithoracotomy using the automatic connector symmetry TM.

Rozhledy v chirurgii 2002, 81, (č.8), s.392-397.


Skalická, Lenka; Chochola, Miroslav; Mrázek, Vratislav; Vařejka, Petr; Jirát, Simon; Heller, Samuel; Urbánková, Jana; Aschermann, Michael; Karetová, Debora: Trombóza a těhotenství.

Kardiologická revue 2002, (č.suppl.k č.4.), s.273-275.


Susa, Zdeněk: Jak léčili astma naši slavní předchůdci.How were the asthma therapy of our famous foregaers. II.

Trenty v medicíně (příl.Trendy pneumologie) 2002, 4, (č.4), s.79-81.


Susa, Zdeněk: Sedm hlavních hříchů.Seven basic sins.

Současná klinická praxe*1213-7790(zavinac)_, 2002, (č.3), s.37-38.


Susa, Zdeněk: Tromboembolická nemoc. Thromboembolic disease.,

Praha, Triton, 2002, 88 s.


Susa, Zdeněk; Jansa, Pavel: Plicní hyperteneze. Pulmonary hypertension.,

Praha, Triton, 2002, 116 s.


Šimek, Stanislav: Intervenční kardiologie na kongresu Evropské kardiologické společnosti v Berlíně 2002.

Intervenční a akutní kardiologie 2002, 1, (č.2), s.107-109.


Šimek, Stanislav: Přímá koronární angioplastika versus fibrinolýza v léčbě akutního infarktu myokardu. Primary PTCA versus thrombolysis in myocardial infarction treatment.

Zdravotnické noviny (příl. Lékařské listy) 2002, 51, (č.7), s. 26-29.


Šimek, Stanislav; Aschermann, Michael; Holm, František; Humhal, Jiří; Linhart, Aleš; Pšenička, Miroslav; Hemžský, L.; Vojáček, Jan: Význam a možnosti reperfuze infarktové tepny před přímou koronární angioplastikou. Influence of infarct related artery reperfusion before primary coronary angioplasty.

Intervenční akutní kardiologie 2002, 1, (č.1), s.21-27.


Šídová, Milena; Jansa, Pavel; Špundová, Helena: Antikoagulační léčba u plicní hypertenze. Anticoagulation treatment of pulmonary hypertension.

Zdravotnické noviny (příl. Lékařské listy) 2002, 51, (č.42), s.29-29.


Škulec, Roman; Bělohlávek, Jan; Kolář, Jiří; Pšenička, Miroslav; Aschermann, Michael: Současné možnosti dočasné kardiostimulace. Temporary possibilities of cardiac pacing.

Anestéziologie a neodkladná péče 2002, 13, (č.5), s.247-254.


Šmírová, Simona; Chochola, Miroslav; Aschermann, Michael: Hluboká žilní trombóza v souvislosti s užíváním estrogen-gestagenní perorální antikoncepce.

Kardiologická revue 2002, (č.suppl.k č.4.), s.279-281.


Špundová, Helena; Jansa, Pavel; Šídová, Milena: Plicní hypertenze. Pulmonary hypertension.

Zdravotnické noviny (příl. Lékařské listy) 2002, 51, (č.42), s.27-28.


Šťovíček, Petr; Gardner, Martin J.; Mitchell, L. Brent; Burns, Mmark A.; Sterns, Laurence D.; Warren, JJames W.; Horáček, B. Milan: QT dispersion in 120 electrographic leads in patients with structural heart disease.

Journal of Pacing and Clinical electrophysiology 2002, 25, (č.1), s.20-31.


Táborský, Jan; Novotný, Karel; Nováčková, Kateřina; Vaněk, Ivan: Infectious complications of prosthetic vascular grafts: the pathobbiology, clinical practice and their management. Infekční komplikace umělých cévních náhrad: patobiologie, klinika a léčba.

Cor et Vasa 2002, 44, (č.1), s.12-17.


Urbánková, Jana; Chochola, Miroslav; Vařejka, Petr; Skalická, Lenka; Jirát, Simon; Heller, Samuel; Karetová, Debora; Aschermann, Michael: Hyperkoagulační stav a hluboká žilní trombóza.

Kardiologická revue 2002, (č.suppl.k č.4.), s.282-285.


Vařejka, Petr; Chochola, Miroslav; Jirát, Simon; Heller, Samuel; Urbánková, Jana; Skalická, Lenka; Karetová, Debora; Aschermann, Michael: Katetrizační léčba hluboké žilní trombózy, časné a dlouhodobé výsledky.

Kardiologická revue 2002, (č.suppl.k č.4.), s.252-257.


Vaněk, P.; Tomečková, Marie; Zvárová, Jana: Computer support of detecting risk of cardiovasular diseases.

Biocybernetics and biomedical engineering 2002, 22, (č.1), s.61-68.


Veselka, Josef; Tesař, David; Honěk, Tomáš; Neuwirth, Jiří; Aschermann, Michael: Early and late outcomes of direct coronary stenting: a single-center, prospective, observational, clinical and angiographic study. Časné a pozdní výsledky přímého stentování věnčitých tepen: monocentrická, prospektivní, observační, klinická a angiografická studie.

Kardiológia-Cardiology 2002, 11, (č.6), s.339-345.


Vojčíková, Soňa: Použití kontinuálních hemoeliminačních metod na KJ.

Nemocnice 2002, (č.4), s.27-27.


Zvárová, Jana; Peleška, Jan; Zvára, Karel; Mareš, R.: Electronic health record and medical guidelines in cardiology.

Analysis of biomedical signals and images. 16th biennal internaltional conference BIOSIGNAL 2002. Proccedings., 2002, s.448-450.


Zvárová, Jana; Peleška, Jan; Hanzlíček, Petr; Zvára, Karel: Enhanced care of hypertensive patients using the internet.

Medical informatics 2002, 27, (č.3), s.161-168.


Poslední změna: 28. říjen 2018 22:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯