• Odborníci
 • Fakultní poliklinika a Neinvazivní kardiologické metody

Fakultní poliklinika a Neinvazivní kardiologické metody

Od roku 2003 bylo postupně budováno hlavní ambulantní kardiologické centrum kliniky v prostorách části 4. patra zmodernizované budovy B Fakultní polikliniky (FP) na Karlově náměstí 32 (viz foto a mapa). Postupně sem byly přesouvány ambulance z prostorově stísněné lůžkové části kliniky s cílem jejího plného využití pro hospitalizované nemocné a pro nemocné sledované v úzce specializovaných ambulancích s přístrojovými a personálními limitacemi (plicní hypertenze, kardiomyopatie, chlopenní náhrady…). V roce 2007 byly naší klinice přiděleny 4 další místnosti, čímž bylo pro II. interní kliniku kardiologie a angiologie alokováno celé jižní křídlo 4. patra. Tolik potřebných nových prostor využíváme k aplikaci infusí nemocným s ischemickou chorobou dolních končetin a nemocným Fabryho nemocí. Sem na polikliniku byla rovněž přesunuta veškerá ambulantní a superkonziliární (ve spolupráci s Klinikou nefrologie a dalšími pracovišti VFN a 1. LF UK) péče o nemocné s touto vzácnou chorobnou jednotkou. Právě program péče o nemocné s Fabryho chorobou je jedním z nosných programů naší kliniky, která v této oblasti patří k naprosté světové špičce (viz Centrum pro Fabryho nemoc). Konečně i rutinní kardiologická ambulantní činnost a nezanedbatelná část rutinní péče angiologické může nyní probíhat téměř výlučně v prostorách FP. Prostorové rozšíření umožnilo i další doplnění neinvazívních angiologických vyšetřovacích metod.


V současné době probíhají na poliklinice:

 • kardiologické ambulance lékařů kliniky

 • specializované ambulance:

  • arytmologická

  • ambulance pro nemocné Fabryho nemocí

  • ambulance sportovní kardiologie

 • kardionefrologická poradna

 • infuzní léčba pro nemocné s Fabryho nemocí a periferními cévními onemocněními

 • angiologické ambulance

 • registrace EKG pro všechna oddělení FP a další pracoviště (VFN)

 • 24hodinová monitorace EKG dle Holtera

 • 24hodinová monitorace krevního tlaku

 • echokardiografická vyšetření (rutinní transthorakální)

 • cévní sonografické vyšetření na přístroji v ambulanci angiologů

 • pletysmografické vyšetření

 • ergometrická vyšetření na bicyklu případně běhátku (treadmillu)

 • spiroergometrická vyšetření

 • vyšetření klaudikačního intervalu na běhátku

Rozsah možné spolupráce, způsob objednávání, termíny vyšetření

Ambulantní činnost se zaměřuje na ty, kteří nemají možnost být léčeni na jiném pracovišti (Plicní hypertenze, Fabryho nemoc, částečně kardiomyopatie…). Z obecně kardiologických pacientů můžeme výrazně pomoci nemocným s tachyarytmiemi, i v zájmu těchto nemocných však je, aby byli do specializované Arytmologické ambulance objednáváni již k superkosiliárnímu vyšetření a tedy doporučeni nejlépe internistou či přímo kardiologem.


Nemocné s obecně kardiologickou problematikou jsme schopni vyšetřit, ale s tím že:

  a. 

je třeba respektovat objednací termíny, které jsou podobné jako v ostatních kardiologických ambulancí v Praze,

  b. 

přednost musíme poskytovat nemocným odeslaným z jiných vysoce specializovaných center VFN,

  c. 

trvalou dispenzární péči jsem schopni poskytnou jen menšine, spíše se jedná o jednorázové vyšetření na vyšším pracovišti s doporučením dalšího postupu včetně optimálního typu pracoviště, kde by další péče měla být poskytována.


EKG křivky jsou na doporučení registrovány bez objednání (k registraci je vhodné využívat i odpoledních hodin, kdy je počet nemocných nižší a jejich čekání tak kratší), ale v možnostech registrace EKG jsme limitováni a není v našich možnostech toto službu zajišťovat pro lékaře mimo VFN. K ostatním pomocným kardiologickým vyšetřovacím metodám (stejně jako do ambulancí) je třeba se k vyšetření objednat na lince 22496 6230 (případně osobně v recepci). Objednací termíny se liší podle jednotlivých metod a snažíme se maximálně, aby se pohybovaly nejvýše v řádu týdnů. Nemocným s doporučením jiných pracovišť VFN vyhovujeme přednostně, ale jednorázovým echokardiografickým a jiným vyšetřením s jasným požadavkem od extramurálních lékařů se nebráníme.

Pomocné kardiologické metody dostupné na FP

Vyšetření EKG dle Holtera

24hodinový holterovský EKG monitoring provádíme především z indikací arytmologických. Výsledky vyšetření se do týdne objeví v nemocničním informačním systému Medea a jsou současně in extenso zaslány na adresu indikujícího lékaře. Jednotky jsou nemocným nasazovány obvykle ráno mezi 9. a 10. hodinou a o jejich vrácení prosíme nemocné do 8 hodin.

Ambulantní monitorace krevního tlaku

24hodinová monitorace krevního tlaku je na našem pracovišti přístrojově zajištěna monitory Spacelabs, které jsou považovány za vysoký standard. Nasazení jednotek probíhá většinou mezi 10. a 11. hodinou, nemocné většinou žádáme o vrácení kolem 8.00 druhého dne. Záznam s výsledky je nemocnému pro lékaře II. interní kliniky (a spolupracující Kliniky nefrologie) vydáván okamžitě, ostatní lékaři dostávají záznam se slovním vyhodnocením do 3-4 pracovních dnů. Pokud indikující lékař požádá o výtisk bez nutnosti slovního popisu, samozřejmě mu vyhovíme. Na Fakultní poliklinice je i přístroj Apnea-link k provádění limitované somnografie.

Zátěžová vyšetření

Ergometrie je standardně prováděna na bicyklu Ergoline, ale je možno k simulaci zátěže využít i běhátka (treadmillu). V obou případech je vyšetření vyhodnocováno počítačově systémem Cardiosoft. V rámci nedávné stavební rekonstrukce oddělení byl vybudován sprchový kout pro komfort pacientů po zátěžovém testu. V prvním pololetí roku 2011 bylo zahájeno provádění vyšetření spiroergometrických.

Běhátko

Treadmillu užíváme rutinně především ke stanovení klaudikačního intervalu pro nemocné ischemickou chorobou dolních končetin. Indikováno je takto intramurálními angiology, ale požadavkům spolupracujících angiologů se nebráníme. K dispozici je i připojení ke dvanáctisvodovému EKG se softwarem pro zátěžová vyšetření. Běhátko se tak stává alternativou klasické ergometrie pro nemocné speciální počítačový program, který umožňuje na běhátku provádět zátěžové vyšetření srdce. Používáme jej u nemocných neschopných zátěže na ergometru bicyklovém.

Důležité kontakty

Adresa:

Fakultní poliklinika VFN

Karlovo náměstí 554/32

120 00, Praha 2


Recepce - příjem a objednávání nemocných

22496 6230


doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.

vedoucí lékař


Mgr. Markéta Křečková

staniční sestra

22496 6777


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯