Charakteristika pracoviště


Základy kardiologie na II. interní klinice položili - před více než sto lety - profesor Emerich Maixner a Josef Thomayer. Nicméně k bouřlivému rozvoji kardiologie došlo ve třicátých letech v době přednostenství profesora Josefa Pelnáře, kdy na klinice vznikly specializované pracovní skupiny zaměřené na vědeckou práci v jednotlivých interních oborech - nefrologii, gastroenterologii, hematologii, endokrinologii a kardiologii. Kardiologie doznala vyrcholného období za vedení kliniky prof. Vančurou a Herlesem a v novém tisíciletí díky prof. Michaelu Aschermannovi transformací na specializované kardiologické a angiologické pracoviště. V současné době stojí v čele kliniky prof. Aleš Linhart.

Kardiologie

Kardiologie představuje hlavní náplň činnosti kliniky. Každý rok projde našimi ambulancemi přibližně 40 000 nemocných s kardiovaskulární problematikou, především s ischemickou chorobou srdeční, chlopenními vadami, kardiomyopatiemi, poruchami srdečního rytmu a s plicní hypertenzí. Významnou část našich nemocných představují příjmy pacientů s akutními stavy, pro které jsou na klinice k dispozici tři specializované jednotky intenzivní péče (koronární, antiarytmická a angiologická) společně s nepřetržitě fungující katetrizační laboratoří.


V diagnostice jsou k dispozici všechny běžné neinvazívní techniky. Máme špičkově vybavenou echokardiografickou laboratoř. V invazívní diagnostice jsou kromě rutinních metod, včetně využití intravaskulárního ultrazvuku s možností virtuální histologie a optické koherenční tomografie (OCT), běžně používány metody měření koronární fyziologie, především frakční průtokové rezervy koronárních tepen. Každoročně je provedeno více jak 2 500 diagnostických katetrizací a kolem 1 000 koronárních intervencí, z toho více jak čtvrtina u nemocných s akutním infarktem myokardu v jeho časné fázi.


Kromě výkonů na věnčitých tepnách provádíme další intervenční výkony, jako jsou strukturální intervence na chlopních (katetrizační náhrada aortální chlopně, balonková valvuloplastika aortální chlopně, implantace mitraclipu při léčbě nedostatečnosti mitrální chlopně), uzávěry defektu septa síní Amplatzovým okluderem, septostomie u plicní arteriální hypertenze. Zároveň jsme schopni v případě potřeba provést kterýkoli z výkonů s využitím mechanických srdečních podpor.


Klinika je vybavena moderní koronární jednotkou poskytující široké spektrum metod intenzivní péče včetně všech typů umělé plicní ventilace včetně neinvazivní, aplikace léčebné kontroly teploty (TTM – target temperature management) u pacientů po zástavě oběhu, hemoeliminačních metody a metody mechanické podpory oběhu a plic.


V oblasti léčby arytmií pracuje na klinice centrum implantací kardiostimulátorů a defibrilátorů, stále více je aplikována resynchronizační léčba u nemocných s refrakterním srdečním selháním. U dalších arytmií jsou využívány ablační techniky, počty výkonů u těchto nemocných stále narůstají.


Samostatnou oblast představuje fungující Centrum pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze, největší v České republice, které využívá všech dostupných diagnostických i léčebných postupů u tohoto závažného onemocnění. Při indikacích k transplantaci plic spolupracujeme s pracovištěm profesora Pafka. Rovněž zde působí Centrum pro diagnostiku a léčbu Fabryho choroby.

Angiologie

Na počátku r. 1999 došlo k začlenění bývalé angiologické části IV. interní kliniky (obor tam založený prof. Bohumilem Prusíkem) do struktury II. interní kliniky, v roce 2003 byla otevřena nová moderně vybavená jednotka intenzívní angiologické péče specializovaná na vaskulární problematiku, současně byl zahájen provoz nového angiografického komplexu, který je určen pouze pro jiné než kardiální invazívní a intervenční výkony.


V diagnostice je k dispozici celé spektrum neinvazívních vyšetřovacích metod, včetně duplexní sonografie, v invazívní diagnostice kromě rutinních metod vyžíváme také intravaskulární ultrazvuk v oblasti tepen i žilního systému. Provádíme výkony na periferních tepnách končetin, ale také zákroky na tepnách karotických, renálních a na aortě, včetně implantací stentgraftů do aorty u chronických i akutních stavů.


Každoročně je provedeno přibližně 1 300 diagnostických katetrizací a téměř 850 intervenčních výkonů na tepnách a žilním systému. V současné době je klinika zapojena také do grantového projektu a výzkumného záměru, ve kterém jsou v léčbě nemocných s ischemickou chorobou dolních končetin používány kmenové buňky. Významná část nemocných je vyšetřována a léčena se žilní problematikou, včetně akutních stavů, které jsou stejně jako výkony na tepenném řečišti prováděny v nepřetržitém provozu. Podobně jako v oblasti věnčitého řečiště se uskutečňuje intervenční léčba tepen a žil perkutánní transluminální angioplastikou nebo implantací stentů; navíc jsou prováděny různé druhy katetrizačních trombektomií a implantují se zde kavální filtry. V oblasti provádění lokální trombolytické léčby uzávěrů tepen i žil má pracoviště prioritu nejen z národního hlediska.


Ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou zajišťujeme terapii pacientek se syndromem pánevní kongesce, dále spolupracujeme s Urologickou klinikou a provádíme intervenční léčbu varikokély u mužů s poruchou plodnosti.

Diagnostické a léčebné výkony, které klinika v současné době nabízí

Výuka

Vedle diagnostické a léčebné činnosti je II. interní klinika kardiologie i výukovou základnou 1. LF UK. Na klinice je vyučována kardiologie v plném rozsahu a klinika se podílí i na výuce propedeutiky a bakalářských směrů.

Věda a výzkum

Dále se klinika významně podílí na vědecké práci 1. LF UK a VFN. Je řešena řada grantových projektů a publikační činnost kliniky má vzrůstající trend nejen co do kvantity, ale především co do kvality publikovaných prací.


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯