Intenzivní kardiologická péče

Intenzivní kardiologická péče na II. interní klinice je založena na bohaté tradici. Svým rozsahem, který čítá koronární jednotku s celkem 8+1 lůžky, intermediární/antiarytmickou jednotku s 9+1 lůžky a jednotku intenzívní angiologické péče s 10 lůžky poskytuje dostatečnou lůžkovou základnu pro péči o kriticky nemocné pacienty s kardiologickou i angiologickou problematikou ve všech fázích akutního onemocnění.


Kriticky nemocný po zástavě oběhu na ECMO (extrakorporální membránová oxygenace)
Kriticky nemocný po zástavě oběhu na ECMO (extrakorporální membránová oxygenace)
Všechna lůžka jsou vybavena moderním monitorovacím systémem s možností kontinuálního 12svodového EKG záznamu, Holterova monitorování s analýzou poruch srdečního rytmu a kompletního invazivního hemodynamického monitorování. Koronární jednotka dále disponuje třemi plicními ventilátory, přístrojem pro mechanickou podporu krevního oběhu intraaortální balónkovou kontrapulzací, jedním přístrojem pro provádění mimotělních očišťovacích metod (CVVH, CVVHD, CVVHDF). K dispozici je rovněž dostatečný počet moderních externích kardiostimulátorů, vč. jednoho dvoudutinového pro možnost dočasné A-V sekvenční kardiostimulace pro nemocné s poruchami rytmu.


Koronární jednotka jako jedno z klíčových pracovišť Komplexního kardiocentra VFN rovněž poskytuje péči o pacienty s nutností mechanické podpory oběhu, a to především metodou ECMO (extrakorporální membránová oxygenace) a dále perkutánní levostranné podpory typu Impella. Pacientka po protrahované zástavě oběhu na ECMO
Pacientka po protrahované zástavě oběhu na ECMO
Mechanické srdeční podpory jsou využívány především u pacientů s akutním infarktem myokardu s kardiogenním šokem a u pacientů s refrakterní zástavou oběhu. ECMO program u refrakterní oběhové zástavy, jak nitro-, tak mimo-nemocniční, je jedním z dominantních a unikátních programů celého kardiocentra.


S uvedeným technickým zázemím pak tým koronární jednotky pečuje převážně o nemocné s akutními koronárními syndromy, o komplikované pacienty v kardiogenním šoku, se selháním plic i  ledvin, o nemocné po kardiopulmocerebrální resuscitaci, o pacienty s maligními arytmiemi a v neposlední řadě i o nemocné po složitých katetrizačních výkonech. V rámci Kardiocentra VFN samozřejmě úzce spolupracujeme s Klinikou kardiovaskulární chirurgie a Klinickou anestezie, resuscitace a intenzívní medicíny, které tvoří Komplexní kardiocentrum VFN.


V rámci intenzívní kardiologické péče probíhá celá řada výzkumných projektů, především u pacientů s infarktem myokardu, oběhovou zástavou a s nutností mechanických podpor oběhu.

Kontakt

Zelená linka pro přijetí pacientů na koronární jednotku

800 332 345


prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

vedoucí lékař koronární jednotky

22496 2618, 22496 2600


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯