2010

Aschermann, Michael. Kardiovaskulární onemocnění v Evropě a v Evropské unii - vztah ke kouření. Cor et Vasa. 52(9): s.488-488; 2010.


Aschermann, Michael; Linhart, Aleš. Kouření a kardiovaskulární onemocnění. Smoking and cardiovascular disease. Cor et Vasa. 52(9): s.500-505; 2010.


Barbey, Frédéric; Qanadli, Salah D.; Juli, Christoph; Brakch, Noureddine; Paleček, Tomáš; Rizzo, Elena; Jeanrenaud, Xavier; Eckhardt, Boris; Linhart, Aleš. Aortic remodeling in Fabry Disease. Remodelace aorty u Fabryho choroby. European Heart Journal. 31: s.347-353; 2010. IF=10.046


Bělohlávek, Jan. Orgánové podpory v akutní kardiologii. Cor et Vasa. 52(3): s.115-115; 2010.


Bělohlávek, Jan. Pravostranné selhání po implantaci levostranné mechanické srdeční podpory - editorial. Vnitřní lékařství. 56(1): s.5-7; 2010.


Bělohlávek, Jan; Dytrych, Vladimír; Kovárník, Tomáš; Šmíd, Ondřej; Linhart, Aleš. Akutní selhání ledvin s nutností kontunuálních hemoeliminačních metod na koronární jednotce kardiocentra. Acute renal failure requiring use of continuous renal replacement therapy methods in the coronary care unit of a cardiac center. Cor et Vasa. 52(3): s.121-126; 2010.


Bělohlávek, Jan; Rohn, Vilém; Kunstýř, Jan; Tošovský, Jan; Balík, Martin; Semrád, Michal; Horák, Jan; Lipš, Michal; Romaniv, Severyn; Mlejnský, František; Vykydal, Igor; Krištof, Jan; Stříteský, Martin; Mrázek, Vratislav; Linhart, Aleš; Lindner, Jaroslav. Profil pacientů léčených extrakorporální membránovou oxygenací (ECMO). Profile of patients treated with extracorporeal membrane oxygenation (ECMO). Intervenční a akutní kardiologie. 9(3): s.121-128; 2010.


Bělohlávek, Jan; Rohn, Vilé; Jansa, Pavelm; Tošovský, Jan; Kunstýř, J.; Semrád, Michal; Horák, Jan; Lipš, Michal; Mlejnský, František; Balík, M.; Klein, A.; Linhart, Aleš; Lindner, Jaroslav. Veno-arterial ECMO in severe acute right ventricular failure with pulmonary obstructive hemodynamic pattern. Veno-arteriální ECMO u těžkého akutního selhání pravé komory s hemodynamickým obrazem obstrukce. Journal of Invasive Cardiology. 22(8): s.365-9; 2010. IF=1.782


Boudík, František; Ressigová, Jindra; Tomečková, Marie; Anger, Zdeněk; Bultas, Jan; Šimek, Stanislav. Myocardial ischemia screening in midle-aged and elderly men. Salud i Ciencia. 17(4): s.352-356; 2010. IF=0.028


Bultas, Jan; Karetová, Debora. Dabigatran etexilát - nový perspektivní hráč na poli antitrombotik. Dabigatran etexilate - a new promisisng antithrombotic agent. Intervenční a akutní kardiologie. 9(1): s.27-31; 2010.


Bultas, Jan; Karetová, Debora. Noví hráči na šachovnici protidestičkové léčby - co můžeme očekávat? New players on the antiplatelet therapy chequerboard - what can we expect? Kardiologická revue. 12(1): s.38-45; 2010.


Danzig, Vilém; Miková, Blanka; Kuchynka, Petr; Benáková, Hana; Zima, Tomáš; Kittnar, Otomar; Škrha, Jan; Linhart, Aleš; Kalousová, Marta. MSM0021620807, assignee. Levels of circulating bimarkers at rest and after exercise in coronary artery disease patients. Hladina cirkulujících biomarkerů v klidu a po zátěži u nemocných s ischemickou chorobou srdeční. Physiological Research. 59: s.385-392; 2010. IF=1.646


Danzig, Vilém; Miková, Blanka; Kuchynka, Petr; Benáková, Hana; Zima, Tomáš; Kittnar, Otomar; Škrha, Jan; Linhart, Aleš; Kalousová, Marta. MSM 0021620807, assignee. Levels of circulating bimarkers coronary artery disease patients compared to healthy controls. Cardionephrology 11. 13th Assisi European meeting, Assisi, March 18-20,2010. s. 165-170; 2010.


Dostál, Ondřej; Dubská, Z.; Skalická, Lenka; Karetová, Debora; Kovařík, Z.; Dvořák, J.; Linhart, Aleš; Kalvodová, B. Trombolytická terapie akutní okluze a.centralis retinae. Thrombolytic therapy of acute centranl retinal artery occlusion. Kardiologická revue. 12(4): s.175-178; 2010.


Dostálová, Gabriela; Bělohlávek, Jan; Škvařilová, Marcela; Paleček, Tomáš; Jirátová, Kateřina; Mrázek, Vratislav; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš. Akutní infarkt myokardu u mladých nemocných - výsledky pilotního sledování. Acute myocardial infarction in young patients - results of a pilot survey. Intervenční a akutní kardiologie. 9(2): s.59-62; 2010.


Dostálová, Gabriela; Bělohlávek, Jan; Jirátová, Kateřina; Vítková, Ivana; Linhart, Aleš. NS 9770-4/2008, assignee. Akutní infarkt myokardu s elevacemi úseku ST u mladého nemocného s adenokarcinomem rekta. Acute ST-elevation myocardial infarction in a young male with rectal adenocarcinoma. Cor et Vasa. 52(9): s.532-533; 2010.


Dusilová-Sulková, Sylvie; Válek, Martin. MSM 0021620819, 0021620820, assignee. Skin wounds associated with calciphylaxis in end-stage renal disease patients on dialysis. Kožní defekty jako důsledek kalcifylaxe u pacientů s chronickým selháním ledvin na dialýze. Nutrition. 26: s.910-914; 2010. IF=2.726


Dytrych, Vladimír; Kavan, J. Mašek, M.; Bělohlávek, Jan; Král, Aleš; Linhart, Aleš. Routine description of CT pulmonary angiography in patients with pulmonary embolism does not contribute to risk stratification. Cor et Vasa. 25(suppl.1): s.91-92; 2010.


Fuchs, Ota; Kostečka, A.; Provazníková, D.; Krásná, B.; Kotlín, R.; Staňková, M.; Kobylka, Petr; Dostálová, Gabriela; Zeman, M.; Chochola, Miroslav. VZ UHKT 00023736, MZO UHKT 2005, assignee. CCAAT/Enhancer-Binding protein alpha (CEBPA) Polymorphisms and mutations in healthy individuals and in patients with peripheral artery disease, ischaemic heart disease and hyperlipidaemia. Folia biologica. 56: s.51-57; 2010. IF=0.729


Giannini, Edaward H.; Mehta, Atul B.; Hilz, Max J.; Beck, Michal; Bichet, Daniel G.; Brady, Roscoe O.; West, Mchael; German, Dominique P.; Wanner, Christoph; Waldek, Stephen; Clarke, Joe T. R.; Mengel, Eugen; Strotmann, Jörg M.; Warnock, David C.; Linhart, Aleš. A validet diasease severity scoring system for Fabry disease. Validovaný skorovací systém závažnosti postižení u Fabryho choroby. Molecular Genetics and Metabolism. 99(3): s.283-290; 2010. IF=3.539


Havránek, Štěpán. Nové trendy v terapii fibrilace síní. New trends in therapy of atrial fibrillation. Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře. 2(1): s.8-12; 2010.


Hlubocký, Jaroslav; Schäfers, Hans Joachim; Žáček, Pavel; Vojáček, Jan; Paleček, Tomáš; Hornig, Alfred; Skalická, Lenka; Lindner, Jaroslav. Bikuspidalizace unikuspidální aortální chlopně jako alternativa její náhrady. Cor et Vasa. 25(5-6): s.365-366; 2010.


Horák, Jan; Šimek, Stanislav. Uzávěr defektu septa síní s významným levopravým zkratem. Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře. 2(2): s.78-78; 2010.


Horký, Karel. Kombinovaná léčba blokátory receptorů AT1 pro angiotensin II a inhibitory ACE. Medicína po promoci. 11(2): s.40-41; 2010.


Horký, Karel. Osmdesát pět let profesora MUDr. Jiřího Widimského. DrSc., FESC, FAHA. Hypertenze. 8(2): s.29-31; 2010.


Horký, Karel. MZO 000064165, assignee. Přímý inhibitor reninu aliskiren v léčbě kardiovaskulárních a renálních onemocnění. Direct renin inhibitor Aliskiren in the therapy of cardiovascular and renal diseases. Vnitřní lékařství. 56(2): s.120-126; 2010.


Horký, Karel. MZO 000064165, assignee. Přínosy a úskalí kombinační léčby ACEI a AT1 blokátory z kardiovaskulárního hlediska. Cardiovascular advantages and disadvantages of the combination therapy with ACEI and AT1 blockers. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy VIII. s.109-120; 2010.


Hrubý, J.; Semrád, M.; Vidim, T.; Nitás, P.; Dostál, Ondřej; Skalická, Lenka; Lindner, Jaroslav. Výsledky kombinované chirurgické a endovaskulární léčby žilního thoracic outlet syndromu v letech 2000-2007 na II.chirurgické klinice VFN a 1.LF UK v Praze. Outcomes pf combined surgical and endovascular treatment of the venous thoracic outlet syndrome during 2000-2007 in the IInd Surgical Clinic of the VFN in Prague. Rozhledy v chirurgii. 89(1): s.69-72; 2010.


Hubáček, Jaroslav A.; Staněk, Vladimír; Gebauerová, Marie; Pilipčincová, Alexandra; Dlouhá, Dana; Poledne, Rudolf; Aschermann, Michael; Skalická, Hana; Matoušková, Jana; Kruger, Andreas; Pěnička, Martin; Hrabáková, Hana; Veselka, Josef; Hájek, Petr; Lánská, Věra; Adámková, Věra; Piťha, Jan. IGA NR-9093-4/2006, assignee. A FTO variant and risk of acute coronary syndrome. FTO varianta a riziko akutních koronárních syndromů. Clinica Chimica Acta. 411(15-16): s.1069-1072; 2010. IF=2.388


Jansa, Pavel. Ambrisentan, selektivní antagonista endotelinového receptoru ETa, v léčbě plicní arteriální hypertenze. Ambrisentan, selective endothelin receptor ETa antagonist, in the treatment of pulmonary arterial hypertension. Farmakoterapie. 6(4): s.359-363; 2010.


Jansa, Pavel; Poláček, Pavel; Votavová, Regina; Heller, Samuel; Aschermann, Michael; Lindner, Jaroslav; Linhart, Aleš. Možnosti léčby chronické plicní hypertenze v ČR. 2. část - navazuje na článek z minulého čísla. Practicus. 10: s.26-29; 2010.


Jansa, Pavel; Hrachovinová, I.; Ambrož, David; Marešová, Jana; Poláček, Pavel; Šimková, I.; Linhart, Aleš; Aschermann, Michael. MSMT 0021620817, assignee. Effect of warfarin anticoagulation on thrombin generation in patients with idiopathic pulmonary arterial hypertension. Bratislava Medical Journal - Bratislavské lékařské listy 111(11): s.595-598; 2010. IF=0345.


Kampmann, Christoph; Linhart, Aleš. The heart in Fabry disease - from pathogenesis to enzyme replacement therapy. Srdce u Fabryho nemoci - od patogeneze k enzym substituční léčbě. Fabry Disease. ISSN: 1; Dordrecht: Springer. : s.189-210; 2010 (512 s.)


Karetová, Debora. Chronická žilní onemocnění a principy konzervativní léčby Chronic venous disease and principles of conservative therapy. Practicus. (10): s.31-35; 2010.


Karetová, Debora. Diagnosis of deep vein thrombosis in 2010. Cor et Vasa. 25(suppl.1): s.95-95; 2010.


Karetová, Debora. Kam kráčí angiologie (s možným nedostatkem atestovaných angiologů v budoucnosti)... Kardiologická revue. 12(4): s.161-161; 2010.


Karetová, Debora. Komentář ke studii. Farmakoterapie. 6(1): s.108-108; 2010.


Karetová, Debora. Paraneoplatický tromboembolický syndrom jako první příznak zhoubného onemocnění - editorial. Vnitřní lékařství. 56(1): s.8-10; 2010.


Karetová, Debora. Povrchové flebitidy - léčebné trendy. Superficial thrombophebitis - treatment trends. Medicína po promoci. 11(suppl.2): s.18-22; 2010.


Karetová, Debora; Bultas, Jan. Clopidogrel v roce 2010. Clopidogrel in 2010. Farmakoterapie. 6(4): s.397-402; 2010.


Karetová, Debora; Bultas, Jan; Dostálová, Gabriela; Paleček, Tomáš; Kovárník, Tomáš; Goláň, Lubor; Linhart, Aleš. Fabry disease - Vascular manifertations. Fabryho nemoc - cévní postižení. Vasa. 39: s.123-131; 2010. IF=1.508


Karetová, Debora; Bultas, Jan. Nová antikoagulabcia v prevenci a léčbě kardiovaskulárních chororb. New anticoagulants in the prevention and treatment of cardiovascular diseases. Postgraduální medicína. 12(1): s.72-77; 2010.


Karetová, Debora; Ručka, David. Léčba aterosklerotických lézí karotického řečiště. The treatment of atherosclerotic lesions of carotid arteries. Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře. 2(4): s.137-141; 2010.


Karetová, Debora; Vojtíšková, J.; Roztočil, K.; Seifert, B. Situace v diagnostice a léčbě ischemické choroby dolních končetin v České republice.(Poznatky z projektu MOET ICHDK - Monitoring efektivní terapei ICHDK) Diagnostics and treatment of peripheral arterial disease in the Czech Republic (results of the MOET ICHKD (MOED PAD) - Monitoring of an Effective Therapy of Peripheral Arterial Disease - Project). Kardiologická revue. 12(4): s.181-186; 2010.


Kovárník, Tomáš; Horák, Jan. Neobvyklá příčina akutního koronárního syndromu. Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře. 2(1): s.39-39; 2010.


Kuchynka, Petr; Paleček, Tomáš; Vilikus, Zdeněk; Havránek, Štěpán; Táborská, Kateřina; Louch, William E.; Linhart, Aleš. MSM0021620817, assignee. Cardiac Structural and Functional Changes in Competitive Amateur Cyclists. Strukturální a funkční změny srdce u závodních amatérských cyklistů. Echocardiography. 27: s.11-16; 2010. IF=1.415


Kuchynka, Petr; Paleček, Tomáš; Hrbáčková, Hana; Vítková, Ivana; Šimek, Stanislav; Němeček, Eduard; Aster, Viktor; Louch, William E.; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš. MSM0021620817, assignee. Herpes simplex virus-induced cardiomyopathy successfully treated with acyclovir. Kardiomyopatie indukovaná infekcí virem herpes simplex, úspěšně léčená acyclovirem. Wiener klinische Wochenschrift. 122(19-20): s.592-595; 2010. IF=0.747


Linhart, Aleš. Assessment of heart disease in lysosomal storage disease. International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics. 48(suppl.1): s.S26-S27; 2010. IF=1.189


Linhart, Aleš; Chochola, Miroslav; Dostál, Ondřej; Vařejka, Petr; Heller, Samuel; Beran, Stanislav; Skalická, Lenka; Procházka, Pavel; Jirát, Simon; Karetová, Debora; Ručka, David; Muchová, I.; Lubanda, Jean-Claude Mukonkole, autor kapitoly. Angiologie. Interna. Praha: Triton. : 174-223; 2010 (855 s.)


Linhart, Aleš; Kuchynka, Petr. Prevence náhlých kardiovaskulárních úmrtí u sportovců. The prevention of cardiovascular death in athletes. Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře. 2(1): s.17-23; 2010.


Lubanda, Jean-Claude Mukonkole. Neobvyklá příčina akutní končetinové ischemie - fraktura stentu. Unusual cause of acute limb ischemia - stent fracture. Kardiologická revue. 12(4): s.179-180; 2010.


Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Chochola, Miroslav; Vařejka, Petr; Skalická, Lenka; Ručka, David; Heller, Samuel; Beran, Stanislav; Procházka, Pavel; Linhart, Aleš. Unusual cause of acute limb ischemia. Welcome to meet 2010, Marseille, France, June 17-19,2010. s.72-72; 2010.


Mašek, Martin; Bergetová, Andrea; Vaněčková, Manuela Vlková ,. Jana; Král, Aleš; Vařejka, Petr; Melecha, Jan; Paleček, Tomáš. MZO/VFN2005, MSMT 0216200849, assignee. Náhodně zjištěná chronická disekce descendentní aorty při MR vyšetření srdce nemocného s hypertrofickou kardiomyopatií. Cor et Vasa. 52(9): s.534-535; 2010.


Mašek, Martin; Vaněčková, Manuela; Burgetová, Andrea; Paleček, Tomáš; Lindner, Jaroslav. MZO/VFN2005, MSMT 0216200849, assignee. Angiosarkom pravé síně. Rifht atrium angiosarcoma. Česká Radiologie. 64(3): s.226-229; 2010.


Mills, Peter; Timmis, Adam; Huber, Kurt; Ector, Hugo; Lancellotti, Patrizio; Masic, Izet; Ivanusa, Mario; Antoniades, Loizos; Aschermann, Michael at all. The role of European national Journals in Esducation. Journal of Cardiovascular Medicine (Hagerstown). 11(1): s.64-67; 2010. IF=0.786


Motovská, Zuzana; Kvasnička, Jan; Hájková, Jaroslava; Kala, Petr; Šimek, Stanislav; Bobcíková, Petra; Petr, Robert; Bílková, Dana; Poloczek, Martin; Miklík, Roman; Fischerová, Michaela; Malý, Marek; Widimský, Petr. MSM0021620817, MZOVFN2005, assignee. Platelet gene polymorphisms and risk of bleeding in patients undergoing elective coronary angiography: A genetic substudy of the Prague-8 trial. Optimální načasování předléčby vysokou dávkou clopidogrelu (600 mg) před plánovanou perkutánní koronární intervencí s cílem dosažení maximálního protidestičkového působení. Atherosclerosis. 212(2): s.548-52; 2010. IF=4.086


Motovská, Zuzana; Widimský, Petr; Petr, Robert; Bílková, Dana; Marinov, Iuri; Šimek, Stanislav; Kala, Petr. MSM0021620817, assignee. Optimal pretreatment timing for high load dosing (600 mg) of clopidogrel before planned percutaneous coronary intervention for maximal antiplatelet effectiveness. International Journal of Cardiology 144(2): s.255-7; 2010. IF=6.802


Nováková, Ludmila; Mikulenková, Dana; Paleček, Tomáš. Kardiální manifestace myeloproliferativní onemocnění s eosinofilií. Cardiac manifestation of myeloproliferetive disease with hypereosinophilia. Cor et Vasa. 52(1-2): s.73-74; 2010.


Paleček, Tomáš; Bultas, Jan; Hájek, Milan; Karetová, Debora; Kuchynka, Petr; Kautzner, Josef; Elleder, Milan; Linhart, Aleš. MSM0021620817, assignee. Association between cardiac energy metabolism and gain of left ventricular mass in Fabry disease. Asociace mezi úrovní energetického metabolizmu myokardu a nárůstem hmotnosti levé komory u Fabryho choroby. International Journal of Cardiology. 144(2): s.337-339; 2010. IF=6.802


Paleček, Tomáš; Kuchynka, Petr; Hulínská, Dagmar; Schramlová, Jana; Hrbáčková, Hana; Vítková, Ivana; Šimek, Stanislav; Horák, Jan; Louch, William E.; Linhart, Aleš. MSM0021620817, assignee. Presence of Borrelia burgdorferi in endomyocardial biopsies in patients with new-onset unexplained dilated cardiomyopathy. Přítomnost Borrelia burgdorferu v endomyokardiálních biopsií u nemocných s nově vzniklou nevysvětlitelnou dilatační kardiomyopatií. Medical Microbiology and Immunology. 199: s.139-143; 2010. IF=3.2070


Paleček, Tomáš; Kuchynka, Petr; Linhart, Aleš. MSM0021620817, assignee. Treatment of Takotsubo Cardiomyopathy. Léčba Takotsubo kardiomyopatie. Current Pharmaceutical Desing. 16: s.2905-2909; 2010. IF=4.774


Pšenička, Miroslav. Jan Lukl a spolupacovníci: Fibrilace síní. Intervenční a akutní kardiologie. 9(3): s.160-160; 2010.


Poledne, Rudolf; Hubáček, J. A.; Staněk, Vladimír; Aschermann, Michael; Matoušková, J.; Veselka, Josef; Widimský, Petr; Cífková, Renata; Lánská, V.; Piťha, J. IGA 9093-4/2006, assignee. Why we are not able to find the coronary heart disease gene- apoE as an example. Folia Biologica. 56(5): s.218-220; 2010. IF=0.729


Procházka, Pavel; Chochola, Miroslav; Linhart, Aleš. Onemocnění poplitální tepny. Diseases of the popliteal artery. Postgraduální medicína. 12(1): s.54-58; 2010.


Procházka, Pavel; Chochola, Miroslav; Linhart, Aleš. Vzácná onemocnění poplitální tepny. Rare popliteal artery diseases. Kardiologická revue. 12(4): s.162-165; 2010.


Rohn, Vilém; Humhal, Jiří; Rulíšek, Jan. Hybridní revaskularizace myokardu u pacienta s pectus excavatum. Hybrid myocardial revascularization in a patient with pectus excavatum. Cor et Vasa. 52(11-12): s.726-728; 2010.


Ručka, David. Aortitis - zánět aortální stěny. Aortitis - an inflammation of the aortic wall. Kardiologická revue. 12(4): s.166-170; 2010.


Sedlář, Martin; Kudrnová, Zuzana; Erhart, David; Trča, Stanislav; Kvasnička, Jan; Krška, Zdeněk; Mazoch, Jiří; Malíková, Ivana; Zeman, Miroslav Linhart ,. Aleš. IGA 8830-4, MZd 00064165, MSM 0021620817, assignee. Older age and type of surgery predict the early inflammatory response to hip trauma mediated by intraleukin-6 (IL-6). Archives of Gerontology and Geriatrics. 51(1): s.E1-E6; 2010. IF=1.438


Somloová, Z.; Widimský, Jiří jr; Rosa, J.; Wichterle, Dan; Strauch, B.; Petrák, O.; Zelinka, Tomáš; Vlková, J.; Mašek M.; Dvořáková, J.; Holaf, R. MSMT21620807,21620817, assignee. The prevalence of metabolic syndrome and its components in two main types of primary aldosteronism. Journal of Human Hypertension 424(10): s.625-630; 2010. IF=2.176.


Trča, S.; Krška, Z.; Kittnar, O.; Mlček, M.; Demeš, R.; Danzig, Vilém; Šimek, Stanislav; Bruthans, J.; Fraško, R. MZ ČR 8830-4, assignee. Hemodynamic response to thoracoscopy and thoracotomy. Physiological Research. 59: s.363-371; 2010. IF=1.646


Vařejka, Petr; Linhart, Aleš. Malá aneuryzmata břišní aorty - blíží se čas změny našich postupů? Small aneurysm of abdominal aorta - is it time to change our approach? Kardiologická revue. 12(4): s.171-174; 2010.


Válek, Martin; Lopot, František; Polakovič, Vladimír. Arteriovenous fistula, blood flow, cardiac output, and left ventricle load in hemodialysis patients. Arteriovenózní fistule, krevní průtok cévním přístupem, srdeční výdej a výkon levé komory a hemodializovaných pacientů. ASAIO Journal 56(3): s.200-3; 2010 IF=1.221


Vařejka, Petr; Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Procházka, Pavel; Heller, Samuel; Beran, Stanislav; Dostál, Ondřej; Charvát, F.; Hořejš, J.; Semrád, M.; Linhart, Aleš. Late complication of surgical repair of aortic coarctation: Ruptured pseudoaneurysm of the aorte treated by thoracic endovascular aortic repair. Journal des Maladies Vasculaires 35(3): s.189-193; 2010. IF=0.593.


Vojtova, Lucie; Zima, Tomáš; Tesař, Vladimír; Michálková, Jana; Přikryl, Petr; Dostálová, Gabriela; Linhart, Aleš. MZ CR 64165, grant UK 203434/54, MSMT 0021620806, LC06044, assignee. Study of urinary proteomes in Naderson-Fabry disease. Renal Failure 32(10): s.1202-1209; 2010. IF=0.790.


Weidemann, F.; Linhart, Aleš. Cardiac challenges in patients with Fabry disease. International Journal of Cardiology. 141(1): s.3-10; 2010. IF=6.802


Wichterle, Dan. Katetrizační ablace fibrilace síní: od indikace ke sledování po výkonu. Catheter ablation of atrial fibrillation: from patient selection to follow-up considerations. Intervenční a akutní kardiologie. 9(2): s.70-74; 2010.


Widimský, Petr; Pirk, Jan; Aschermann, Michael; Němec, Petr; Pánová, Stanislava; Brabcová, Markéta. Udělení statutu komplexního kardiovaskulárního centra a kardiovaskulárního centra Ministerstvem zdravotnictví ČR,. Cor et Vasa. 25(4): s.289-291; 2010.


Šimek, Stanislav. Studie CHAMPION PLATFORM. CHAMPION-PLATFORM trial. Intervenční a akutní kardiologie. 9(3): s.158-159; 2010.


Šimek, Stanislav; Horák, Jan; Linhart, Aleš. Perforace koronární tepny při perkutánní intervenci. Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře. 2(3): s.1-2; 2010.


Šimek, Stanislav; Horák, Jan; Danzig, Vilém; Janota, Tomáš; Linhart, Aleš. Silikonové prsní implantáty a koronární intervence. Silicone breast implants and coronary intervention. Intervenční a akutní kardiologie. 9(3): s.156-157; 2010.


Šmíd, Ondřej; Bělohlávek, Jan; Dytrych, Vladimír; Linhart, Aleš. Neinvazivní plicní ventilace u akutního respiračního selhání. Non-invasive ventilation in acute respiratoty failure. Cor et Vasa. 52(3): s.134-140; 2010.Poslední změna: 28. říjen 2018 21:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯