2003

Aschermann, Michael. Intervenční kardiologie - quo vadis?

Intervenční a akutní kardiologie 2(4): s.167-167; 2003.


Aschermann, Michael, autor kapitoly. Selektivní koronarografie.

Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty medicíny. ISSN: 3.aktualizované a rozšířené

vyd.; Praha: Akcenta. : s.82-90; 2003 (s.415).


Aschermann, Michael. Symposium: Akutní koronární syndromy. Úvod.

Medicína po promoci 4(1): s.7-7; 2003.


Aschermann, Michael; Horák, Jan; Řezníček, Vít; Bělohlávek, Jan; Aschermann, Ondřej. Fibronolytická léčba akutního infarktu myokardu. Fibrinolyc treatment of acute myocardial infarction.

Časopis lékařů českých 142(10): s.582-585; 2003.


Aschermann, Michael; Linhart, Aleš; Aschermann, Ondřej. VZJ13/98 111100002 MŠMT ČR, assignee. Vulnerabilní aterosklerotický plát - patofyziologie a možnosti časné detekce.

Postgraduální medicína 5(3): s.289-295; 2003.


Bednář, F.; Widimský, Petr; Groch, L.; Aschermann, Michael; Želízko, M.; Krupička, J. Acute myocardial infarction complicated by early onset of heart failure: safety and feasibitity of interhospital transfer for coronary angioplasty. Subanalysis of KILLIP II-IV patients from the PRAGUE-1.

Journal of Interventional Cardiology 16(3): s.201-8; 2003.


Bělohlávek, Jan. LN00B107 MŠMT ČR, assignee. ACE inhibice - pár poznámek. ACE inhibition - a few remarks.

Postgraduální medicína 5(3): s.316-318; 2003.


Bělohlávek, Jan; Škulec, Roman; Kovárník, Tomáš; Linhart, Aleš; Pšenička, Miroslav; Aschermann, Michael. Kardiogenní šok - komplexní terapeutický přístup. Cardiogenic shock - complex therapeutical approach.

Časopis lékařů českých 142(10): s.586-589; 2003.


Bultas, Jan. Farmakogenetika aneb správný lék ve správné dávce pro správného nemocného. Pharmacokinetics or a proper durg in proper dose for a proper patient.

Remedia 13(2): s.152-157; 2003.


Bultas, Jan. Léčba chronického srdečního selhání v ambulantní praxi. The treatment of chronic heart failure in out-patient praxis.

Causa Subita 6(10): s.449-455; 2003.


Bultas, Jan. Lékové interakce - jejich význam pro klinickou praxi. Drug interaction - their importance for clinical praxis.

Zdravotnické noviny (příl. Trendy ve farmakoterapii) 51(1): s.25-29; 2003.


Bultas, Jan. Nové farmakologické postupy v léčbě chronického srdečního selhání.New pharmacological uidelines for the treatment of chronic heart failure.

Kardiologická revue- Kardiofórum (4): s.7-17; 2003.


Bultas, Jan; Karetová, Debora. LN00B107 MŠMT ČR, assignee. Blokátory kalciového kanálu v léčbě myokardiální ischémie a v aterogenezi - co nového na počátku 21.století. Calcium channel blockers in the treatment of myocardial ischaemia and in atherogenesis - what is new at the beginning of the 21st century.

Postgraduální medicína 5(3): s.309-315; 2003.


Bultas, Jan; Karetová, Debora. Co nového v pohledu na hypertenzi? Které mýty se podařilo vyvrátit, které přetrvávají? What is new in the insight of hypertension.

Současná klinická praxe (1): s.11-18; 2003.


Bultas, Jan; Karetová, Debora. Komplexní léčba hypertenze, kde je místo vazodilatancií? Complex treatment of hypertension - the role of vasodilatators.

Causa Subita 6(9): s.408-411; 2003.


Bultas, Jan; Karetová, Debora. Protidestičková a angikoagulační léčba. Současný stav a blízký horizont. antiplatelet and anticoagulant treatment .Current and future.

Zdravotnické noviny (příl. Trendy ve farmakoterapii) (3): s.3-13; 2003.


Bultas, Jan; Karetová, Debora. Současnost a perspektivy léčby dyslipidémií.Current treatment of dyslipidemias and its perspectives. Actual treatment of dyslipidemias and perspectives.

Interní medicína pro praxi 5(310): s.505-514; 2003.


Chochola, Miroslav; Vařejka, Petr; Heller, Samuel; Jirát, Simon; Skalická, Lenka; Aschermann, Michael. grant LN00B107 MŠMT ČR, assignee. Endovaskulární léčba aneuryzmatu břišní aorty. Endovascular repair of abdominal aortic aorta.

Postgraduální medicína 5(3): s.339-343; 2003.


Chochola, Miroslav; Vařejka, Petr; Jirát, Simon; Křivánek, Jiří; Goričan, Karel; Klézlová, Radka; Aschermann, Michael. Naše zkušenosti s endovaskulární léčbou ileofemorální žilní trombózy. Our experiences with endovascular treatment of ileofemoral venous thrombosis.

Intervenční a akutní kardiologie 2(2): s.61-68; 2003.


Danzig, Vilém; Fiksa, J.; Bani Hani, Amjad; Havlová, M.; Šonka, K. Kardiologická problematika u nemocných s progresivní svalovou dystrofií. Cardiological findings in patients with progressive muscular dystrophy.

Sborník lékařský 104(3): s.273-278; 2003.


Danzig, Vilém; Tesař, Vladimír; Šimek, Stanislav; Brejníková, Martina; Kupka, Karel; Knotková, Valerie. Příznivý vliv maximalizované farmakoterapie na kvalitu života u diabetika s těžkou ischemickou dysfunkcí levé komory srdeční.Positive influence of maximalized pharmacotherapy on the quality of life in a patient with severe ischemic left ventricular dysfunction.

Kazuistiky v diabetologii 1(2): s.44-47; 2003.


Danzig, Vilém; Šimek, Stanislav; Goričan, Karel; Chochola, Miroslav. Význam intervenčních postupů u nemocného s víceetážovými makrovaskulárními komplikacemi diabetes mellitus 2.typu.

Kazuistiky v diabetologii 1(1): s.28-29; 2003.


Gandalovičová, Jana; Aschermann, Michael. Existuje efektivní léčba pacientů s refraktivní angínou? Does effective therapy exist for patients with refractory angina?

Interní medicína pro praxi 5(6): s.301-307; 2003.


Goláň, Libor. Iniciální posouzení akutního koronárního syndromu. Pochopení mechanismů a stanovení individuálního rizika. Initial appraisal of acute syndrome.

Medicína po promoci 4(1): s.14-15; 2003.


Goláň, Lubor. Hodnocení kardiovaskulárního rizika.

Zdravotnické noviny (příl. Lékařské listy) 52(6): s.25-26; 2003.


Goláň, Lubor; Šimek, Stanislav; Linhart, Aleš; Cahlík, T.; Paleček, Tomáš; Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Kořínek, Josef; Beran, Stanislav; Aschermann, Michael. LN00B107 MŠMT ČR, assignee. Srovnání cenové efektivity léčby akutního infarktu myokardu primární angioplastikou a trombolýzou. Comparison the cost-effectiveness of treatment of acute myocardial infarction by primary angioplasty and thrombolysis.

Vnitřní lékařství 49(2): s.97-102; 2003.


Holaj, Robert; Spáčil, Jiří; Petrášek, Josef; Malík, Jan; Haas, T.; Aschermann, Michael. projekt no J13/98> 11110000-2, assignee. Intima-media thiskness of the carotid artery is the significant predictor of angiographically proven coronary artery disease.

Canadian Journal of Cardiology 19(6): s.670-6; 2003.


Holm, František; Aschermann, Michael. Farmakologická léčba akutních koronárních syndromů. Pharmacological treatment of acute coronary syndromes.

Časopis lékařů českých 142(8): s.456-459; 2003.


Holm, František; Kořínek, Josef; Řezníček, Vít; Aschermann, Michael. Iatrogenní trombóza femorální vény s následnou plicní embolií jako komplikace perkutánní koronární intervence. Iatrogenic femoral vein thrombosis with subsequent pulmonary embolism as a complication of percutaneous coronary intervention.

Cor et Vasa 45(2): s.95-98; 2003.


Holm, František; Paleček, Tomáš; Linhart, Aleš; Řezníček, Vít; Aschermann, Michael. Idiopatické aneuryzma arterie pulmonalis. Idiopathic pulmonary artery aneurysm: A case report.

Vnitřní lékařství 49(3): s.244-247; 2003.


Holm, František; Vaněk, Ivan; Šimek, Stanislav; Goričan, Karel; Danzig, Vilém; Miler, Ivo; Aschermann, Michael. Dlouhodobý příznivý výsledek intraoperační balonkové koronární angioplastiky ostiální stenózy kmene levé věnčité tepny. Intraoperative balloon coronary angioplasty of left main coronary artery ostial stenosis: long-term favorable outcome. A case report.

Intervenční a akutní kardiologie 2(1): s.37-39; 2003.


Hora, M.; Hanuš, Tomáš; Chochola, Miroslav. Embolie renální arterie. Renal artery embolism.

Časopis lékařů českých 142(3): s.131-133; 2003.


Horák, Jan; Řezníček, Vít; Aschermann, Michael. LN00B107 MŠMT ČR, assignee. Funkční fyziologické vyšetření v hodnocení významnosti koronární aterosklerózy.

Postgraduální medicína 5(3): s.306-308; 2003.


Horký, Karel, překladatel kapitoly. Endokrinní hypertenze. Endocrine hypertension.

Základní a klinická endokrinologie. Praha: H&H Vyšehradská s.r.o. : s.380-404; 2003 (843).


Horký, Karel, autor kapitoly. Hypertenzní krize. Hypertensive crisis.

Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty medicíny. ISSN: 3.aktualizované a rozšířené vyd.; Praha: Akcenta. : s.334-336; 2003 (s.415).


Horký, Karel, autor kapitoly. Interna není jen prostou sumou dílčích poznatků, ale specifický způsob myšlení.Internal medicine is not only a sum of knowledge but also specific mode of thinking.

Křeslo pro Fausta 2003. Praha: Galén. : s.78-97; 2003 (s.318).


Horký, Karel. Lékařské repetitorium. Medical compendium.

Praha: Galén. ; 2003 (s.788).


Horký, Karel, autor kapitoly. Několik útržků ze vzpomínek na profesora Josefa Charváta. Several remarks from my remembrance on professor Charvát.

To byl profesor Josef Charvát. Sborník k 20.výročí úmrtí. Praha: Galén. : s.93-97; 2003 (s.176).


Horký, Karel. VZ J13/98 111100002 MŠMT ČR, assignee. Postavení blokátorů AT1 receptorů

angiotenzinu II v léčbě arteriální hypertenze. The role of angiotensin II-receptor blockers, type AT1 in the therapy of arterial hypertension.

Postgraduální medicína 5(3): s.319-326; 2003.


Hrušková, Jana; Kolář, Jiří, autor kapitoly. Úloha sestry při vyšetřovacích postupech a

výkonech na koronární jednotce.

Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty medicíny. ISSN: 3.aktualizované a rozšířené vyd.; Praha: Akcenta. : s.102-108; 2003 (s.415).


Jansa, Pavel. Co nového v problematice plicní hypertenze? 3.světové sympozium o plicní hypertenzi, konané pod záštitou WHO. Hot news in pulmonary hypertension?

Cor et Vasa 45(7-8): s.406-408; 2003.


Jansa, Pavel; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš. Primární plicní hypertenze.

Praha: Target-MD s.r.o. ; 2003 (s.18).


Jedličková, Anna; Susa, Zdeněk. Antibiotika v léčbě pneumonií.

Causa Subita 6(8): s.5-8; 2003.


Karetová, Debora, autor kapitoly. Akutní uzávěry končetinových tepen. ¨

Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty medicíny. ISSN: 3.aktualizované a rozšířené vyd.; Praha: Akcenta. : s.376-378; 2003 (s.415).


Karetová, Debora. Farmakologická léčba ischemické choroby končetin.

Kardiologická revue- Kardiofórum (4): s.18-23; 2003.


Karetová, Debora. Medikamentózní léčba chronické žilní insuficience.

Causa Subita 6(5): s.216-218; 2003.


Karetová, Debora; Bultas, Jan. Inhibicí angiotensin konvertujícího enzymu k příznivému

ovlivnění funkce endotelu a snížení kardiovaskulární morbidity a mortality. y inhibition of angiotensin konverting enzyme to beneficial effect on endothelial function and reduction of cardiovascular morbidity and mortality.

Interní medicína pro praxi 5(4): s.190-194; 2003.


Karetová, Debora; Bultas, Jan; Aschermann, Michael. grant LN00B107 MŠMT ČR,

Statiny v roce 2003.

Postgraduální medicína 5(3): s.327-333; 2003.


Karetová, Debora; Bultas, Jan. Vliv hormonální léčby na kardiovaskulární onemocnění z žen.

Současná klinická praxe (2): s.13-16; 2003.


Karetová, Debora; Hlubocká, Zuzana; Bultas, Jan. Možnosti léčby endoteliální dysfunkce.

Zdravotnické noviny (příl. Trendy ve farmakoterapii) (3): s.14-18; 2003.
Křečková, Markéta. Léčebná výživa na koronární jednotce.

Nemocnice (4): s.25-26; 2003.


Kolář, Jiří. 150.výročí narození Josefa Thomayera.The 150th birthday anniversary of Joseph Thomayer.

Sborník lékařský 104(4): s.421-434; 2003.


Kolář, Jiří, autor kapitoly. Akutní formy ischemické choroby srdeční.

Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty medicíny. ISSN: 3.aktualizované a rozšířené vyd.; Praha: Akcenta. : s.200-210; 2003 (s.415).


Kolář, Jiří, autor kapitoly. Anatomie a fyziologické vlastnosti systému srdce.

Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty medicíny. ISSN: 3.aktualizované a rozšířené vyd.; Praha: Akcenta. : s.29-39; 2003 (s.415).


Kolář, Jiří, autor kapitoly. Antikoagulační a antiagregační léčba.

Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty medicíny. ISSN: 3.aktualizované a rozšířené vyd.; Praha: Akcenta. : s.246-268; 2003 (s.415).


Kolář, Jiří, autor kapitoly. Arytmie.

Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty medicíny. ISSN: 3.aktualizované a rozšířené vyd.; Praha: Akcenta. : s.119-133; 2003 (s.415).


Kolář, Jiří, autor kapitoly. Arytmogenní dysplazie pravé komory.

Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty medicíny. ISSN: 3.aktualizované a rozšířené vyd.; Praha: Akcenta. : s.320-321; 2003 (s.415).


Kolář, Jiří, autor kapitoly. Ateroskleróza a aterogeneze.

Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty medicíny. ISSN: 3.aktualizované a rozšířené vyd.; Praha: Akcenta. : s.109-113; 2003 (s.415).


Kolář, Jiří, autor kapitoly. Chronické formy ischemické srdeční choroby.

Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty medicíny. ISSN: 3.aktualizované a rozšířené vyd.; Praha: Akcenta. : s.283-298; 2003 (s.415).


Kolář, Jiří, autor kapitoly. Elektrokardiografická diagnostika infarktu myokardu.

Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty medicíny. ISSN: 3.aktualizované a rozšířené vyd.; Praha: Akcenta. : s.224-245; 2003 (s.415).


Kolář, Jiří, autor kapitoly. Hemodynamické údaje. )

Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty medicíny. ISSN: 3.aktualizované a rozšířené vyd.; Praha: Akcenta. : s.379-388; 2003 (s.415).


Kolář, Jiří, autor kapitoly. Kardiochirurgická léčba - operace aortokoronární spojky (aortokoronární bypass).

Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty medicíny. ISSN: 3.aktualizované a rozšířené vyd.; Praha: Akcenta. : s.211-221; 2003 (s.415).


Kolář, Jiří, autor kapitoly. Kardiochirurgická léčba anginy pectoris.

Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty medicíny. ISSN: 3.aktualizované a rozšířené vyd.; Praha: Akcenta. : s.305-316; 2003 (s.415).


Kolář, Jiří, autor kapitoly. Radionuklidové metody.

Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty medicíny. ISSN: 3.aktualizované a rozšířené vyd.; Praha: Akcenta. : s.70-71; 2003 (s.415).


Kolář, Jiří, autor kapitoly. Ruptura volné stěny levé komory. )

Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty medicíny. ISSN: 3.aktualizované a rozšířené vyd.; Praha: Akcenta. : s.274-277; 2003 (s.415).


Kolář, Jiří. Slavnostní setkání u příležitosti vydání mince Josefa Thomayera Českou národní bankou. ¨

Nemocnice (2): s.30-32; 2003.


Kolář, Jiří, autor kapitoly. Systematika nejznámějších arytmií.

Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty medicíny. ISSN: 3.aktualizované a rozšířené vyd.; Praha: Akcenta. : s.136-195; 2003 (s.415).


Kolář, Jiří, autor kapitoly. Zátěžová elektrokardiografie.

Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty medicíny. ISSN: 3.aktualizované a rozšířené vyd.; Praha: Akcenta. : s.53-65; 2003 (s.415).


Kolář, Jiří, autor kapitoly. Šokové stavy.

Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty medicíny. ISSN: 3.aktualizované a rozšířené vyd.; Praha: Akcenta. : s.329-333; 2003 (s.415).


Kolář, Jiří; Bělohlávek, Jan; Škulec, Roman; Gregorová, Petra, autor kapitoly. Léčba akutního infarktu myokardu.

Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty medicíny. ISSN: 3.aktualizované a rozšířené vyd.; Praha: Akcenta. : s.269-273; 2003 (s.415).


Kolář, Jiří; Hrušková, Jana, autor kapitoly. Standardní sesterská péče o nemocné s akutním infarktem myokardu.

Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty medicíny. ISSN: 3.aktualizované a rozšířené vyd.; Praha: Akcenta. : s.278-282; 2003 (s.415).


Kovárník, Tomáš, autor kapitoly. Kardiospecifické enzymy.

Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty medicíny. ISSN: 3.aktualizované a rozšířené vyd.; Praha: Akcenta. : s.221-223; 2003 (s.415).


Kovárník, Tomáš; Řezníček, Vít; Nováčková, Kateřina; Linhart, Aleš; Bělohlávek, Jan; Holm, František; Horák, Jan; Aschermann, Michael. Srovnání výskytu pozitivní a negativní cévní remodelace u nemocných se stabilní vs.nestabilní anginou pectoris. The differences between occurrence of positive or negative type of remodeling in patients with stable angina pectoris vs. unstable angina pectoris, assed by intravascular ultrasound.

Vnitřní lékařství 49(2): s.103-108; 2003.


Kovárník, Tomáš; Řezníček, Vít; Nováčková, Kateřina; Bělohlávek, Jan; Horák, Jan; Holm, František; Šimek, Stanislav; Aschermann, Michael. Srovnání morfologie aterosklerotických plátů u nemocných se stabilní anginou pectoris a akutním koronárním syndromem při vyšetření intravaskulárním ultrazvukem. Structure of atherosclerotic plaques compared in patients with stabile angina pectoris and with acute coronary syndrome during intravascular ultrasound examination.

Časopis lékařů českých 142(8): s.460-464; 2003.


Krupička, Petr; Widimský, Petr; Nechvátal, Libor; Bednář, František; Línková, Hana; Gregor, Pavel; Groch, Ladislav; Aschermann, Michael. grant no 111200004, assignee. Inter-hospital Transport for primary angioplasty does not compromise left ventricular function. Six-month echocardiographic follow-up of the PRAGUE 1 study.

Japanese Heart Journal 44(3): s.313-322; 2003.


Linhart, Aleš. ACE-inhibitory a blokátory AT1-receptorů v aktuální kardiovaskulární farmakoterapii.

Kardiologická revue- Kardiofórum (4): s.25-30; 2003.


Linhart, Aleš; Skalická, Lenka; Goláň, Lubor; Charalampidi, Khanimana; Aschermann, Michael. LN00B107 MŠMT ČR, assignee. Stratifikace rizika a hodnocení efektu léčby stanovením tloušťky intimy a medie karotických tepen.

Postgraduální medicína 5(3): s.296-301; 2003.


Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Šimek, Stanislav; Linhart, Aleš; Aschermann, Michael; Češka, Richard. Interventional treatment of multiple vascular involment in young male with heterozygous familial hypercholesterolemia. Intervenční léčba mnohočetných vaskulárních poruch u mladého muže s heterozygotní familiární hypercholesterolémií. Časopis lékařů českých 142(4): s.248-251; 2003.


Mehta, Atul; Beck, Michael; Dehout, Francis; de Lorenzo, Abelardo Garcia; Houge, G.; Jaeger, P.; Kampmann, Christoph; Linhart, Aleš; Ricci, Roberta; Sunder-Plassman, Gere; Widmer, Urs. Positive European experience with agalsidase alfa in Fabry disease: update from FOS - the Fabry Outcome Survey.

American Journal of Human Genetics 73(5): s.1658-1658; 2003.


Melenovský, Vojtěch; Wichterle, Dan; Šimek, Jan; Malík, Jan; Haas, Tomáš; Češka, Richard; Malík, Marek. J13/98 11110000 2-1, assignee. Effect of atorvastatin and fenofibrate on autonomic tone in subjects with combined hyperlipidemia. American Journal of Cardiology 92 s.337-341; 2003.


Melenovský, Vojtěch; Štulc, Tomáš; Kožich, Vojtěch; Grauova, Barbora; Krijt, Jakub; Wichterle, Dan; Haas, Tomáš; Malík, Jan; Hradec, Jaromír; Češka, Richard. J13/98 11110000 2-1, IGA 5986-3/2000, 6134-3/2000,6548-3, assignee. Effect of folic on fenofibrate-induced elevation of homocyteine and cysteine.

American Heart Journal 146(1): s.1-6; 2003.


Němec, Jan. Význam synchronizace při elektrické kardioverzi supraventrikulárních arytmií.

Interní medicína pro praxi 4(suppl.): s.20-22; 2003.


Němec, Jan; Ackeman, Michael J.; Tester, David J.; Hejlik, Joseph; Shen, Win-Kuang. Catecholamine-provoked microvoltage T-Wave alternans in genotypedf long QT syndrome.

PACE (Pacing and Clinical Electrophysiology) 26(8): s.1660-1667; 2003.


Němec, Jan; Hejlik, Joseph B.; Win-Kuang, Shen; Ackeman, Michael J. Catecholamine-Induced T-Wave lability in congenital long QT syndrome: A novel Phenomenen associated with syncope and cardiac arrest

Mayo Clinic Proceedings 78(1): s.40-50; 2003.


Němec, Jan; Shen, W. K. Antiarrhythmic drugs: new agents and evolving concepts. Expert Opinion on Investigational Drugs 12(3): s.435-453; 2003.


Novotný, Karel; Pytlík, Miroslav; Chochola, Miroslav; Vařejka, Petr; Táborský, Jan. Použití larev Lucilia sericata k odstranění svalových nekróz po protahované ischemii končetiny.

Kazuistiky v diabetologii 1(1): s.4-7; 2003.


Pšenička, Miroslav, autor kapitoly. Elektrofyziologické vyšetření.

Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty medicíny. ISSN: 3.aktualizované a rozšířené vyd.; Praha: Akcenta. : s.91-95; 2003 (s.415).


Pšenička, Miroslav, autor kapitoly. Neodkladná resuscitace.

Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty medicíny. ISSN: 3.aktualizované a rozšířené vyd.; Praha: Akcenta. : s.355-363; 2003 (s.415).


Pšenička, Miroslav, autor kapitoly. Syndrom chorého sinu - sick sinus syndrome.

Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty medicíny. ISSN: 3.aktualizované a rozšířené vyd.; Praha: Akcenta. : s.196-198; 2003 (s.415).


Ptáčková, Helena; Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Goláň, Lubor. Posouzení bicyklové ergometrie u suspektní ICHS v ambulanci.Relevance of exercise stress testing in patients with suspect ischemic heart disease in outpatient service.

Sestra (7-8): s.45-45; 2003.


Reissigová, Jindra; Tomečková, Marie. LN00B107 MZ ČR, assignee. Intervence rizikových faktorů aterosklerózy a kardiovaskulární úmrtnost. 20letá primárně preventivní studie z pohledu statistika. Intervention of the risk factors of atherosclerosis and cardiovascular mortality. A 20-year primary prevention study from a statistician´s point of view.

Cor et Vasa 45(5): s.249-255; 2003.


Řezníček, Vít. Koronární syndromy bez elevace úseku ST. Srovnání farmakologické léčba při konzervativním a časném invazivním přístupu. Non-ST-segment elevation syndromes. Pharmacologic management, conservative versus early invasive approach.

Medicína po promoci 4(1): s.26-27; 2003.


Řezníček, Vít; Kovárník, Tomáš; Holm, František; Horák, Jan; Šimek, Stanislav; Nováčková, Kateřina; Aschermann, Michael. LN00B107 MŠMT ČR, assignee. Hodnocení morfologie aterosklerotických plátů intravaskulárním ultrazvukem.

Postgraduální medicína 5(3): s.302-305; 2003.


Savelieva, Irina; Wichterle, Dan; Harries, Monica; Meara, Maggie; Camm, A. John; Malík, Marek. Heart rate turbulence after atrial and ventricular premature beats: relation to left ventricular function and coupling intervals. PACE (Pacing and Clinical Electrophysiology) 26(1, part II): s.401-405; 2003.


Semrad, Michal; Stříteský, Martin; Vondráček, Vladimír; Lindner, Jaroslav; Vaněk, Ivan; Krištof, Jan; Aschermann, Michael. Port access video-assisted proximal anastomosis with the symmetry aortic connector in MIDCABG procedure.

Annals of thoracic surgery 76(3): s.919-921; 2003.


Semrád, Michal; Bodlák, Petr; Stříteský, Martin; Vondráček, Vladimír; Vyhnalová, Petra; Urban, Tomáš; Holm, František; Vaněk, Ivan. Video-assisted multivessel revascularization through a left anterior small thoracotomy approach with the Symmetry Aortic Connector System. Journal of thoracic and cardiovascular surgery 125(1): s.129-134; 2003.


Skalická, Lenka; Vařejka, Petr; Chochola, Miroslav; Mrázek, Vratislav; Jirát, Simon; Urbánková, Jana; Linhart, Aleš; Karetová, Debora; Aschermann, Michael. Aneurysma abdominální aorty. Abdominal aortic aneurysm. Cor et Vasa 45(7-8): s.394-399; 2003.


Spáčilová, Jaroslava; Límanová, Z.; Aschermann, Michael. Subklinická hypotyreóza se zaměřením na kardiovaskulární systém. Subclinical hypothyroidism and the cardiovascular system.

Časopis lékařů českých 142(11): s.643-647; 2003.


Susa, Zdeněk. Asthma bronchiale.

Praha: Triton. ; 2003 (s.111).


Susa, Zdeněk. Podivná příhoda z dějin koronarografie. Současná klinická praxe (1): s.25-25; 2003.


Susa, Zdeněk. Průduškové astma a jeho léčba. Bronchial asthma and its therapy. Současná klinická praxe (2): s.24-28; 2003.


Susa, Zdeněk. Problémy specializace.

Současná klinická praxe (1): s.41-42; 2003.


Susa, Zdeněk. Teorie QAI. Theory QAI.

Současná klinická praxe (2): s.43-44; 2003.


Šerf, Boris, autor kapitoly. Elektrokardiografie.

Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty medicíny. ISSN: 3.aktualizované a rozšířené vyd.; Praha: Akcenta. : s.40-52; 2003 (s.415).


Šimek, Stanislav. Klasický Q infarkt myokardu. Agresivní časná intervence vede k dramatickéhu zlepšení výsledků. Classic Q myocardial infarction.

Medicína po promoci 4(1): s.28-36; 2003.


Šimek, Stanislav, autor kapitoly. Perkutánní transluminální angioplastika (PTCA).

Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty medicíny. ISSN: 3.aktualizované a

rozšířené vyd.; Praha: Akcenta. : s.210-211; 2003 (s.415).


Šimek, Stanislav, autor kapitoly. Perkutánní transluminální angioplastika.

Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty medicíny. ISSN: 3.aktualizované a rozšířené vyd.; Praha: Akcenta. : s.246-246; 2003 (s.415).


Šimek, Stanislav. LN00B107 MŠMT ČR, assignee. Vliv délky zpoždění reperfuzní léčby přímou PTCA na dlouhodobou prognózu nemocných s akutním infarktem myokardu. How does the time to treatment effect the long term prognosis of patients with acute myocardial infarction treated with PTCA.

Vnitřní lékařství 49(1): s.51-60; 2003.


Šimek, Stanislav; Aschermann, Michael; Holm, František; Humhal, Jiří; Linhart, Aleš; Pšenička, Miroslav; Goláň, Lubor; Mrázek, Vratislav. Dlouhodobá prognóza nemocných s akutním infarktem myokardu při léčbě přímou koronární angioplastikou. Long-term prognosis for patients with acute myocardial infarction treated with primary coronary angioplasty.

Časopis lékařů českých 142(8): s.487-492; 2003.


Šimek, Stanislav; Aschermann, Michael; Horák, Jan; Řezníček, Vít; Humhal, Jiří; Kovárník, Tomáš. grant LN00B107 MŠMT ČR, assignee. Intervenční léčba koronární aterosklerózy. Postgraduální medicína 5(3): s.334-338; 2003.


Škulec, Roman; Bělohlávek, Jan; Kovárník, Tomáš; Linhart, Aleš; Aschermann, Michael. Kontrastová nefropatie a možnosti její prevence. Contrast-induced nephropathy and its prevention.

Vnitřní lékařství 49(2): s.127-133; 2003.


Škulec, Roman; Linhart, Aleš; Hnátek, Tomáš; Špundová, Helena; Mrázek, Vratislav; Bělohlávek, Jan; Holm, František; Aschermann, Michael. Dlouhodobá léčba statiny u pacientů s ischemickou chorobou srdeční po koronární angioplastice. Long-term statin therapy in patients with coronary artery disease treated by PTCA.

Vnitřní lékařství 49(4): s.285-290; 2003.


Tomečková, Marie; Boudík, František; Aschermann, Michael; Zvárová, Jana; Anger, Zdeněk; Stanovská, Zuzana, LN00B107 MŠMT ČR. Body surface potential mapping - the application in men from the twenty years lasting epidemiological study. Proceedings of MIE 2003. The new navigators:from professionals to patients. Amsterdam: IOS Press. : s.352-357; 2003.


Vařejka, Petr a kol. Katetrizační léčba hluboké žilní trombózy. Časné a dlouhodobé výsledky. Endovascular management of deep venous thrombosis. Early and long-term results. Zdravotnické noviny (příl. Lékařské listy) 52(5): s.14-17; 2003.


Vojáček, Jan; Šimek, Stanislav, autor kapitoly. Perkutánní transluminální koronární angioplastika (PTCA). Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty medicíny. ISSN: 3.aktualizované a rozšířené vyd.; Praha: Akcenta. : s.298-304; 2003 (s.415).


Vojčíková, Soňa. Použití kontinuálních hemoeliminačních metod na KJ.

Nemocnice (4): s.27-27; 2003.


Wichterle, Dan; Savelieva, Irina; Meara, Maggie; Camm, A. John; Malík, Marek. 6685-3, assignee. Paradoxical autonomic modulation of atrioventricular nodal conduction during heart rate turbulence.

PACE (Pacing and Clinical Electrophysiology) 26(1, part II): s.440-443; 2003.


Widimský, P.; Buděšínský, T.; Voráč, D.; Groch, L.; Želízko, M.; Aschermann, Michael; Branny, M.; Šťásek, J.; Formánek, P. 111200004 MŠMT ČT, assignee. Long distance transport for primary angioplasty vs immediate thrombolysis in acute myocardial infarction. Final results of the randomized national multicentre trial-PRAGUE-2.

European Heart Journal 24(1): s.94-104; 2003.


Poslední změna: 28. říjen 2018 22:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯