2005

Aschermann, Michael: Buněčná terapie pro regeneraci myokardu. Cells therapy for myocardial regeneration.

Cor et Vasa, 2005, 47, (č.5), s.171-175.


Aschermann, Michael: Česká kardiologie v následujících letech. Czech cardiology in coming years.

Cor et Vasa, 2005, 47, (č.6), s.221-222.


Aschermann, Michael: Kmenové buňky v kardiologii, opatrnost na prvním místě! - editorial. Stem cells in cardiology - safety first.

Vnitřní lékařství, 2005, 51, (č.4), s.393-394.


Aschermann, Michael: Plicní primární hypertenze. Pulmonary arterial hypertension.

Kardiologická revue - Kardioforum, 2005, 3, (č.1), s.4-4.


Aschermann, Michael: Regrese aterisklerózy, statiny, Apo A-I Milano. 10.Hradecký internistický den. Atherosclerosis regression, statins, Apo A-I Milano.

Lékařské zprávy LF UK Hradec Králové, 2005, 50, (č.3-4), s.141-142.


Aschermann, Michael: Využití kmenových buněk v regeneraci myokardu. Stem cells in myocardial regeneration.

Vesmír, 2005, 84, (č.6), s.320-322.


Aschermann, Michael; Aschermann, Ondřej: Intervenční kardiologie - ohlédnutí do historie. Interventional cardiology - look to the history.

Postgraduální medicína, 2005, 7, (č.3), s.295-297.


Aschermann, Michael; Jansa, Pavel: Klasifikace plicní hypertenze. Classification of pulmonary hypertension.

Kardioforum, 2005, 3, (č.1), s.5-7.


Aschermann, Michael; Jansa, Pavel; Škvařilová, Marcela: Plicní arteriální hypertenze - nové poznatky o genetice onemocnění. Pulmonary arterial hypertension - new concepts of the genetics of the disease.

Cor et Vasa, 2005, 47, (č.3), s.100-104.


Bartůněk, Petr; Goričan, Karel; Mrázek, Vratislav; Němec, Jan; Zapletalová, Jitka; Vařejka, Petr; Sklenář, Tomáš; Bína, Richard; Rozmarová, Pavla; Veiser, Tomáš: Postižení srdce v průběhu lymeské boreliózy. Cardiac abnormalities of lyme borreliosis.

Časopis lékařů českých, 2005, 144, (č.suppl.1), s.30-36.


Bartůněk, Petr; Mrázek, Vratislav; Goričan, Karel; Vařejka, Petr; Bína, R.; Rozmarová, P.; Hulínská, D.; Janovská, D.: Lyme borreliosis: Waiting for Lyme Karditis? Lymeská borelióza - čekání na lymeskou karditidu?

Prague Medical Report, 2005, 106, (č.1), s.39-49.


Bělohlávek, Jan; Škulec, Roman; Kovárník, Tomáš; Horák, Jan; Šimek, Stanislav; Linhart, Aleš; Aschermann, Michael: Perkutánní koronární intervence u akutního infarktu myokardu komplikovaného kardiogenním šokem. Percutaneous coronary intervention in acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock.

Postgraduální medicína 2005, 7 (3), s.298-302


Bělohlávek, Jan; Škulec, Roman; Kovárník, Tomáš; Jansa, Pavel;Linhart, Aleš; Aschermann, Michael: Protrahovaná neinvazivní umělá plicní ventilace u pacienta s těžkou plicní hypertenzí: kazuistika. Prolonged non-invasive pulmonary ventilation in a patient with severe pulmonary hypertension – case report.

Kardiologická revue – Kardiofórum 2005, 3(1), s.40-43


Bultas, Jan: Farmakogenetika, účinek léku a léková interakce. Pharmacogenetics, drug effectiveness and drug interaction.

Remedia, 2005, 15, (č.2), s.115-119.


Bultas, Jan: Ivabradin - první zástupce nové skupiny bradinů. Ivabradin - the first representant of new therapeutic group of bradins.

Remedia, 2005, 15, (č.2), s.187-190.


Bultas, Jan: Léčba anginy pectoris, nedlužíme našim nemocných nic? The treatment of angina dowe owe anyshing to our patients?

Practicus, 2005, 4, (č.8), s.337-341.


Bultas, Jan: Péče o nemocného po infarktu myokardu. Jak optimálně postupovat a jaké děláme nejčastější chyby? The care after myocardial infarction.

Causa Subita, 2005, 8, (č.4), s.136-142.


Bultas, Jan: Potřebujeme nové možnosti stanovení endoteliální dysfunkce? Komentář. Do we need new possibilities of endothelial dysfunction estimation?

Časopis lékařů českých, 2005, 144, (č.1), s.46-47.


Bultas, Jan: Současný stav a perspektivy léčby chronického srdečního selhání. Present situation and perspectives of chronic heart failure treatment.

Klinická farmakologie a farmacie, 2005, 19, (č.1), s.27-39.


Bultas, Jan: Soumrak nitrátů? Vesper of nitrates.

Medicína po promoci, 2005, 6, (č.6), s.76-79.


Bultas, Jan; Hradec, Jaromír: Fenofibrát nesnižuje mortalitu. Fenofibrate does not derease mortality.

Medical Tribune, 2005, 1, (č.mimořádné číslo 19), s. 11-11.


Bultas, Jan; Karetová, Debora: Ximelagatran. Ximelagatran.

Remedia, 2005, 15, (č.2), s.181-186.


Cífková, Renata; Býma, Svatopluk; Češka, Richard; Horký, Karel; Karen, Igor; Kunešová, Marie; Rosolová, Hana; Roztočil, Karel; Soška, Vladimír; Škrha, Jan: Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku. Návrh společných doporučení českých odborných společností. Prevention of cardiovascular diseases in adult age Czech Scientific Common Recommendation.

Hypertenze, 2005, 8, (č.1), s.5-18.


Cífková, Renata; Býma, Svatopluk; Češka, Richard; Horký, Karel; Karen, Igor; Kunešová, Marie; Rosolová, Hana; Roztočil, Karel; Soška, Vladimír; Škrha, Jan: Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku. Společné doporučení českých odborných společností. Prevention of cardiovascular diseases in adult age Czech Scientific Common Recommendation.

Cor et Vasa, 2005, 47, (č.9 suppl.), s.3-14.


Cífková, Renata; Býma, Svatopluk; Češka, Richard; Horký, Karel; Karen, Igor; Kunešová, Marie; Rosolová, Hana; Roztočil, Karel; Soška, Vladimír; Škrha, Jan: Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku. Návrh společných doporučení českých odborných společností. Prevention of cardiovascular diseases in adult age Czech Scientific Societies Common Recommendation.

Hypertenze, 2005, 8, (č.2), s.13-17.


Cífková, Renata; Býma, Svatopluk; Češka, Richard; Horký, Karel; Karen, Igor; Kunešová, Marie; Králíková, E.; Rosolová, Hana; Roztočil, Karel; Soška, Vladimír; Škrha, Jan: Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku. Společné doporučení českých odborných společností. Prevention of cardiovascular diseases in adult age Czech Scientific Societies Common Recommendation.

Vnitřní lékařství, 2005, 51, (č.9), s.1021-1036.


Cífková, Renata; Horký, Karel; Widimský, Jiří sen; Widimský, Jiří jr et al: Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze - verze 2004. Guidelines for diagnosis and therapy of arterial hypertension - version 2004.

Cor et Vasa-Kardio, 2005, 47, (č.1), s.K3-K16.


Cífková, Renata; Horký, Karel; Widimský, Jiří sen; Widimský, Jiří jr et al: Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze - verze 2004. Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Guidelines for diagnosis and therapy of arterial hypertension - version 2004.

Kardiologická revue, 2005, (č.1), s.28-39.


Cífková, Renata; Horký, Karel; Widimský, Jiří sen; Widimský, Jiří jr; Filipovský, Jan; Grundmann, Milan; Monhart, Václav; Rosolová, Hana; Souček, Miroslav; Špinar, Jindřich; Vítovec, Jiří: Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze - verze 2004. Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Guidelines for diagnosis and therapy of arterial hypertension - version 2004.

Causa Subita, 2005, 8, (č.5), s.173-188.


Dambrauskalte, Virginija; Delcrpix, Marion; Claus, piet; Herbors, Lieven; Paleček, Tomáš; Dďhooge, Jan; Bijnens, Bart; Rademakers, Frank; Sutherland, George R.: The evaluation of pulmonary hypertension using right ventriculat myocardial isovolumic relaxation time.

Journal of the American Society of Echocardiography 2005, 18, s.1115-1120. Imf.1.427,


Danzig, Vilém; Bani Hani, Amjad; Hodková, M.; Linhart, Aleš; Paleček, Tomáš; Goláň, Lubor; Tesař, V.: Prevalence of left ventricle abnomalities in patients with moderate renal Failure. 11.Assissi Euroepan Meeting of Cardionephrology, Assissi, Italy, april 7-9,2005.

Cardionephrology, 2005, 9, s.169-170.


Danzig, Vilém; Danzigová, Zdena: Mnohočetný myelom a monoklonální gamapatie z pohledu kardiologa.

Autor-editor publikace: Špička, I. et al: Mnohočetný myelom a další monoklonální gamapatie.,

Praha, Galén, 2005, 115-117.


Danzig, Vilém; Kejřová, Eva; Šperl, Michal: Zlepšení kvality života diabetika s těžkou levokomorovou dysfunkcí po resynchronizační léčbě srdečního selhání. Improving the quality of life of a diatetes patient with a severe left ventricular dysfunction following resynchronisation therapy of heart failure.

Kazuistiky v diabetologii, 2005, 3, (č.1), s.18-20.


Danzig, Vilém; Krška, Z.; Demeš, R.; Danzigová, Z.; Linhart, Aleš; Kittnar, O.: Hemodynamic response to laparoscopic cholecystectomy - Impact of increased afterload and ischemic dysfunction of the left ventricle.

Physiological Research, 2005, 54, s.377-385.


Dobrovolný, Robert; Dvořáková, Lenka; Ledvinová, Jana; Magage, Sudheera Aklakalanka; Bultas, Jan; Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Poupětová, Helena; Elleder, Milan; Karetová, Debora; Hřebíček, Martin: Recurrence of Fabry disease as a result of paternal germline mosaicism for alfa-galactosidase a gene mutation. Opakovaný výskyt Fabryho nemoci jako výsledek paternálního mosaicismu v mutaci genu pro alfa-galaktosidasu.

American Journal of Medical Genetics 2005, 134A, s.84-87. Imf 2.603,


Dobrovolný, Robert; Dvořáková, Lenka; Ledvinová, Jana; Magage, Sudheera Aklakalanka; Bultas, Jan; Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Elleder, Milan; Karetová, Debora; Mavlíková, M.; Hřebíček, Martin: Relationship between X-inactivation and clinical involment in Fabry heterozygotes. Eleven novel mutations in the alpha-galactosidase A gene in the Czech and Slovak population. Vztah mezi X-inaktivací a klinickýcm následkem u heterozygotních pacientů s Fabryho nemocí. Jedenáct nových mutací v genu pro alfa-galaktosidasu A u české a slovenské populace.

Journal of Molecular Medicine 2005, 83, (č.8), s.647-654. Imf 4.256,


Frausová, Doubravska; Brejníková, Martina; Danzig, Vilém; Stašek, Jakub; Krupička, Petr; Tesař, Vladimír et al: Continuous renal replacement therapy (CRRT) in the treatment of heart failure. 11.Assissi Euroepan Meeting of Cardionephrology, Assissi, Italy, april 7-9,2005.

Cardionephrology, 2005, 9, s.325-328.


Goláň, Lubor: Sekundární prevence ischemické choroby srdeční. Farmakoterapie 2005, 1, (č.2), s.164-166.


Goričan, Karel; Chochola, Miroslav; Vařejka, Petr; Bartůněk, Petr: Význam duplexní sonografie pro určení poruch průchodnosti proximálního úseku společné karotické tepny. Value of duplex ultrasound examination of the proximal part of the common carotid artery.

Časopis lékařů českých, 2005, 144, (č.suppl.1), s.27-29.


Goričan, Karel; Horák, Jan; Linhart, Aleš; Aschermann, Michael: Katetrizační uzávěr foramen ovale patens a defektu septa síní typu secundum Amplatzerovým okludorem.

Postgraduální medicína 2005, 7, (č.3), s.332-334.


Horák, Jan: Atriální septostomie v léčbě plicní arteriální hypertenze.

Kardiologická revue – Kardiofórum 2005, 3 (č.1) s.35-37


Horák, Jan; Šimek, Stanislav; Aschermann, Michael: Hodnocení průtoku věnčitými tepnami v katetrizační laboratoři.

Postgraduální medicína 2005, 7 (č.3), s.312-317


Horký, Karel: Hypertenzní krize a možnosti její léčby. Hypertensive crisis: emergent and urgent situations.

Autor-editor publikace: Widimský Jiří a kol.: Arteriální hypertenze - současné klinické trendy. 3.sympozium - sborník přednášek. Praha, 6.4.2005,

Praha, Triton, 2005, s.117-125. ISBN: 80-7254-644-9.


Horký, Karel a kol: Lékařské repetitorium. Medical compendium.

Praha, Galén, 2005, 788 s. ISBN: 8072623516.


Horký, Karel: Hypertenzní krize: emergentní a urgentní stavy.

Medicína po promoci 2005, 6 (č.10), s.63-68


Horký, Karel: Životní jubileum prof.MUDr.Jiřího Widimského, DrSc., FESC. Prof. Widimský´s life jubilee.

Hypertenze 2005, 8, (č.1), s.36-38.


Jáchymová, Marie; Horký, Karel; Jindra, Antonín; Peleška, Jan; Bultas, Jan; Linhart, Aleš; Hlubocká, Zuzana; Heller, Samuel; Pavlíková, M.: Esenciální hypertenze a Arg16Gly polymorphizmus genu pro beta2-adrenergní receptor. Essential hypertension and Arg16Glu polymorphism of beta2-adrenergic receptor gene.

Vnitřní lékařství, 2005, 51, (č.9), s.945-949.


Jansa, Pavel; Aschermann, Michael; Lindner, Jaroslav; Švařilová, Marcela; Paleček, Tomáš; Bečvář, Radim; Tegzová, Dana; Kunstýř, Jan; Ambrož, David; Linhart, Aleš: Současné možnosti léčby plicní arteriální hypertenze a chronické tromboembolické plicní hypertenze.

Kapitoly z kardiologie 2005, 7, s.102-107


Jansa, Pavel; Lindner, Jaroslav; Paleček, Tomáš; Škvařilová, Marcela; Horák, Jan; Bečvář, Radim; Tegzová, Dana; Heller, Samuel; Kovářík, Aleš; Ambrož, David; Kunstýř, Jan; Linhart, Aleš; Aschermann, Michael: Léčba nemocných s plicní hypertenzí.

příloha Postgraduální medicína, 2005, (č.3), s.59-65.


Jansa, Pavel; Sedláček, Kamil: Patofyziologie a genetika plicní arteriální hypertenze. Pathophysiology and genetics of pulmonary arterial hypertension.

Kardioforum, 2005, 3, (č.1), s.8-10.


Jansa, Pavel; Škvařilová, Marcela; Linhart, Aleš; Aschermann, Michael: Farmakoterapie plicní arteriální hypertenze.

Remedia, 2005, 15, (č.2), s.136-145.


Jansa, Pavel; Aschermann, Michael: Farmakoterapie plicní arteriální hypertenze. Medical treatment of pulmonary arterial hypertension.

Kardiologická revue - kardioforum 2005, 3(1), s.32-34


Jansa, Pavel; Škvařilová, Marcela; Linhart, Aleš; Aschermann, Michael: Plicní hypertenze. Pulmonary hypertension.

Medicína po promoci, 2005, 6, (č.4), s.73-77.


Karetová, Debora: Antikoagulační léčba flebotrombóz v ambulantní praxi. Anticoagulant treatment of deep vein thrombosis in ambulatory practice.

Vnitřní lékařství, 2005, 51, (č.7+8), s.790-794.


Karetová, Debora: Fondaparinux.Fondaparinux.

Remedia, 2005, 15, (č.2), s.177-180.


Karetová, Debora: Lze žilní trombozy bezpečně léčit ambulatně? Are deep vein thromboses treatable ambulatory?

Medicína po promoci, 2005, 6, (č.4), s.65-72.


Karetová, Debora: Protidestičková léčba u nemocných s periferní aterosklerózou. Antiplatelet treatment in patients with peripheral atherosclerosis.

Medicína po promoci, 2005, 6, (č.1), s.53-58.


Karetová, Debora; Bultas, Jan: Nízkomolelukární hepariny, jejich význam pro ambulantní praxi Low molecular weight heparins, their importance for outpatient practice.

Farmakoterapeutické informace, 2005, (č.7/8), s.1-4.


Karetová, Debora; Bultas, Jan: Resistence na aspirin - laboratorní odchylka, nebo klinický problém? Aspirin resistance - laboratory variation or clinical problem?

Interní medicína pro praxi, 2005, (č.2), s.49-52.


Karetová, Debora; Bultas, Jan: Rezistence na aspirin - laboratorní odchylka nebo klinický problém? Resistance to aspirin - a laboratory deviation, or a clinical problem?

Interní medicína pro praxi, 2005, 7, (č.1), s.10-13.


Karetová, Debora; Jirát, Simon; Novotný, Karel: Současný pohled na léčbu povrchní tromboflebitidy. Contemporary insighjt into superficial phlebitis treatment.

Medicína po promoci, 2005, 6, (č.9), s.67-70.


Kleinert, Julia; Dehout, Francois; Schwarting, Andreas; Garcia de Lorenzo, Abelardo; Ricci, Roberta; Kampmann, Christoph; Beck, Michael; Ramaswami, Uma; Linhart, Aleš; Gal, Andreas; Houge, Gunnar; Widmer, Urs; Mehta, Atul; Sunder-Plassmann, Gere: Anemia is a new complication in Fabry disease: Data from the Fabry outcome survey.

Kidney International, 2005, 67, s.1955-1960.


Kolář, Jiří: Česká medicína stála u zrodu elektrokardiografie.

Medical Tribune, 2005, 1, (č.3), s.5-5.


Kovárník, Tomáš; Aschermann, Michael: Postavení intravaskulárního ultrazvuku v kardiologii.

Postgraduální medicína, 2005, 7, (č.3), s.307-311.


Kovárník, Tomáš; Horák, Jan; Aschermann, Michael: Využití intravaskulárního ultrazvuku v katetrizační laboratoři. The role of intravascular ultrasound in the catheterisation laboratory.

Intervenční a akutní kardiologie, 2005, 4, (č.1), s.24-32.


Králíková, E.; Býma, S.; Cífková, Renata; Češka, Richard; Dvořák, V.; Hamanová, J.; Horký, Karel; Hradec, Jaromír et al: Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku. Recommendations for the treatment of tobacco dependence.

Časopis lékařů českých, 2005, 144, (č.5), s.327-333.


Králíková, E.; Býma, S.; Cífková, Renata; Češka, Richard; Dvořák, V.; Hamanová, J.; Horký, Karel; Hradec, Jaromír et al: Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku. Recommendations for the treatment of tobacco dependence.

Cor et Vasa, 2005, 47, (č.suppl.9), s.71-76.


Krška, Zdeněk; Hořejš, J.; Danzig, Vilém: Embolie do horní mezenterické tepny. Embolism of the upper mesenteric artery.

Časopis lékařů českých, 2005, 144, (č.10), s.697-698.


Linhart, Aleš: Sartany v léčbě arteriální hypertenze.

Medicína po promoci, 2005, 6, (č.2), s.62-66.


Linhart, Aleš: Studie ASCOT - nový vítr do plachet zdravého rozumu?

Remedia, 2005, 15, (č.2), s.172-173.


Linhart, Aleš; Aschermann, Michael: Statiny u akutních koronárních syndromů.

Postgraduální medicína, 2005, 7, (č.3), s.323-328.


Linhart, Aleš; Jansa, Pavel; Aschermann, Michael: Klinické studie léků u plicní arteriální hypertenze. Clinical studies with drugs in pulmonary arterial hypertension.

Kardioforum, 2005, 3, (č.1), s.27-31.


Linhart, Aleš; Paleček, Tomáš: Hypertenze a hypertrofie levé komory srdeční.

Autor-editor publikace: Widimský Jiří a kol.: Arteriální hypertenze - současné klinické trendy. 3.sympozium - sborník přednášek. Praha, 6.4.2005,

Praha, Triton, 2005, 93-98. ISBN: 80-7254-644-9.


Magage, Sudheera Aklakalanka; Linhart, Aleš; Bultas, Jan; Vojáček, Jan; Mates, Michael; Paleček, Tomáš; Popelová, Jana; Tintera, Jaroslav; Aschermann, Michael; Goldman, Martin E.; Desnick, Robert J.: Fabry disease: percutaneous transluminal septal myocardial ablation merkedly improved symptomatic left ventricular hypertrophy and outflow tract obstruction in a classically affected male.

Echocardiography 2005, 22, (č.4), s.333-339. Imf. 0.667,


Magage, Sudheera Aklakalanka; Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Germain, Dominique P.; Bultas, Jan; Karetová, Debora; Linhart, Aleš: Atteinte respiratoire de la maladie de Fabry. 1éres Recontres Multidisciplinaires sur la maladie de Fabry, 24-25 juin 2005, Paris.

M/S Medecine sciences, 2005, 21, (č.Numéro spécial), s. 37-39.


Malík, Marek; Wichterle, Dan; Camm, A. John: Watanabe MA, Guzik P. Letter regarding article by Wichterle et al." Prevalent low-frequency oscillation of heart rate: Novel predictor of mortality after myocardial infarction.

Circulation, 2005, 111, s.e180-1.


Márová, Kateřina; Chochola, Miroslav; Goláň, Lubor; Křivánek, Jiří; Aschermann, Michael: Jaterní abscesy s portální a mezenteriální flebotrombózou v kombinaci s pozdní manifestací spendicitidy. Liver abscesses with portal and mesenteric vein thrombosis in combination with late onset of appendicitis.

Časopis lékařů českých, 2005, 144, (č.37), s.489-493.


Melenovský, Vojtěch; Šimek, Jan; Sperl, Michal; Malík, Jan; Wichterle, Dan: Relation between actual heart rate and autonomic effects of beta blockade in healthy men.

American Journal of Cardiology 2005, 95, s.999-1002. Imf 3.140,


Paleček, Tomáš; Linhart, Aleš; Dambrauskaite, Virginija: Echokardiografie a plicní vaskulární hypertenze. Echocardiography and pulmonary vascular hypertension.

Kardioforum, 2005, 3, (č.1), s.11-19.


Paleček, Tomáš; Linhart, Aleš; Magage, Sudheera Aklakalanka; Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Karetová, Debora; Bultas, Jan; Aschermann, Michael: Multicentrický screening Fabryho choroby u jedinců s nevysvětlitelnou hypertrofií levé komory. (Fabry Cardiomyopathy Screening Study _ FACSS): uspořádání studie. Multicentric screening of Fabry disease in individuals with unexplained left ventricular hypertrophy. Fabry Cardiomyopathy Screening Study (FACSS): study design.

Cor et Vasa, 2005, 47, (č.6), s.242-245.


Paleček, Tomáš; Linhart, Aleš; Jansa, Pavel; Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Bělohlávek, Jan; Humhal, Jiří; Susa, Zdeněk; Aschermann, Michael: Takotsubo kardiomyopatie: popis případu a přehled literatury. Takotsubo cardiomyopathy: Case report and literature review.

Časopis lékařů českých, 2005, 144, (č.6), s.405-408.


Pšenička, Miroslav: Komentář - Diagnostika akutního infarktu myokardu v ordinaci PL.

Bulletin - Sdružení praktických lékařů, 2005, 15, (č.5), s.55-57.


Pitt, Bertram; White, Harvey; Nicolaus, Jose; Martinez, Felipe; Gheorghiade, Mihai; Aschermann, Michael; van Veldhuisen, Dirk J.; Zannad, Faiez; Krum, Henry; Mukherjee, Robin; Vincent, John: Eplerenone reduces mortality 30 days after randomization following acute myocardial infarction in patients with left ventricular systolic dysfunction and heart failure.

Journal of the American College and Cardiology Imf. 9.133, 2005, 46, (č.3), s.425-431.


Savelieva, Irina; Wichterle, Dan; Camm, A. John: QT-interval turbulence induced by atrial and ventricular extrastimuli in patients with ventricular tachycardia.

PACE (Pacing and Clinical Electrophysiology) Imf.1.019, 2005, 928, (č.suppl.1), s.S187-S192.


Sládková, Helena; Jansa, Pavel; Aschermann, Michael: Diferenciální diagnostika plicní hypertenze. Differential diagnostics of pulmonary hypertension.

Kardioforum, 2005, 3, (č.1), s.24-26.


Sládková, Helena; Susa, Zdeněk; Jansa, Pavel; Aschermann, Michael; Pšenička, Miroslav; Jindra, Antonín; Jáchymová, Marie: Nové poznatky o endotelinu-1 a atriálním natriureticném faktoru u plicní hypertenze. New data regarding endotelin-1 and atrial natriuretic factor in pulmonary hypertension.

Cor et Vasa, 2005, 47, (č.1), s.22-24.


Susa, Zdeněk: Inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin.

Causa Subita, 2005, 8, (č.3), s.86-88.


Susa, Zdeněk: Mikoláš Aleš a pivo.

Vnitřní lékařství, 2005, 51, (č.10), s.1138-1140.


Šimek, Jan; Wichterle, Dan; Melenovský, Vojtěch; Malík, Jan; Svobodová, Jaroslava; Svačina, Štěpán: Pulse wave analysis during supine rest may identify subjects with recurrent vasovagal syncope.

Clinical Science, 2005, 109, s.165-170.


Šimek, Jan; Wichterle, Dan; Melenovský, Vojtěch; Malík, Jan; Svačina, Štěpán; Widimský, Jiří jr: Second derivative of the finger arterial pressure waveform: an insight into dynamics of the peripheral arterial pressure pulse.

Physiological Research, 2005, 54, s.505-513.


Šimek, Stanislav; Aschermann, Michael: Fondaparinux.

Farmakoterapie, 2005, 1, (č.2), s.114-115.


Šimek, Stanislav; Horák, Jan; Kovárník, Tomáš; Danzig, Vilém; Kuchynka, Petr; Goláň, Lubor; Mrázek, Vratislav; Aschermann, Michael: Akutní koronární syndromy.

Medicína po promoci, 2005, 6, (č.3), s.63-71.


Šimek, Stanislav; Horák, Jan; Kovárník, Tomáš; Škvařilová, Marcela; Humhal, Jiří; Mrázek, Vratislav; Aschermann, Michael: Koronární lékové stenty - problém restenózy téměř vyřešen.

Postgraduální medicína, 2005, 7, (č.3), s.303-306.


Šimek, Stanislav; Horák, Jan; Kuchynka, Petr; Škvařilová, Marcela; Humhal, Jiří; Mrázek, Vratislav; Danzig, Vilém; Aschermann, Michael: Lékové stenty - mechanizmy účinku a současné indikace. Drug eluting stents - mechanisms of action and current indications.

Kardiologická revue, 2005, 7, (č.3), s.144-150.


Škulec, Roman: Akutní perikarditida. Komentář.

Medicína po promoci, 2005, 6, (č.2), s.50-52.


Škulec, Roman: Reakce troponinů na perkutánní koronární intervenci.

Postgraduální medicína, 2005, 7, (č.3), s.318-322.


Škulec, Roman; Bělohlávek, Jan; Kovárník, Tomáš; Dytrych, Vladimír; Pšenička, Miroslav; Horák, Jan; Linhart, Aleš; Aschermann, Michael: První zkušenosti s indukcí mírné hypotermie u nemocných po srdeční zástavě. Initial experience with inducing mild hypothermia in cardiac arrest patients.

Cor et Vasa, 2005, 47, (č.6), s.235-241.


Škvařilová, Marcela; Bulava, Adam; Stejskal, David; Adamovská, Sylva; Bartek, Josef: Increased level of advanced oxidation products (AOPP) as a marker of oxidative stress in patients with acute coronary syndrome.

Biomedical papers, 2005, 149, (č.1), s.83-87.


Škvařilová, Marcela; Horák, Jan; Šimek, Stanislav; Aschermann, Michael; Jirát, Simon: Rizika a komplikace akutních koronárních intervencí.

Postgraduální medicína, 2005, 7, (č.3), s.335-341.


Škvařilová, Marcela; Jansa, Pavel; Lindner, J.; Kunstýř, J.; Mayer, E.; Heller, Samuel; Paleček, Tomáš; Aschermann, Michael; Tošovský, J.: Nové možnosti léčby chronické trombembolické plicní hypertenze v České republice. New possibilities in the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension.

Vnitřní lékařství, 2005, 51, (č.11), s.1289-1296.


Vařejka, Petr: Chronická žilní nedostatečnost.

Causa Subita, 2005, 8, (č.6), s.227-230.


Wichterle, Dan; Malík, Marek: Physiological mechanisms of atrially induced heart rate turbulence.

Journal of the American College and Cardiology Imf. 9.133, 2005, 46, (č.6), s.1113-1114.


Wichterle, Dan; Šimek, Jan; Camm, A. John; Malík, Marek: Predictive characteristics of holter-based postinfarction risk stratifiers appear superior to electrophysiological testing.

PACE (Pacing and Clinical Electrophysiology) Imf. 1.019, 2005, 28, (č.suppl.1), s.S182-186.


Widimský, Petr; Bílková, Dana; Voráč, David; Groch, Ladislav; Buděšínský, Tomáš; Aschermann, Michael; Želízko, Michael et al: Effect of hypertension on 30-day outcomes of patients with acute myocardial infarction treated by thrombolysis or primary PCI. Analysis of PRAGUE-2 trial patients. Vliv hypertenze na časné osudy nemocných s akutním infarktem myokardu léčených trombolýzou versus primární PCI ve studii PRAGUE-2.

Cor et Vasa, 2005, 47, (č.3), s.83-86.


Poslední změna: 28. říjen 2018 22:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯