Sylabus

Cíl: seznámit studenty se základy klinické medicíny – vnitřního lékařství (anamnéza, somatické vyšetřování, základní vyšetřovací a léčebné postupy v klinické medicíně) a praktické procvičení nabytých znalostí u lůžka.

Témata přednášek

 1. Postavení propedeutiky v klinické medicíně. Základní principy klinické práce. Dokumentace zdravotní péče. Důležitá právní ustanovení týkající se klinické praxe.

 2. Základy komunikace v klinické praxi - komunikace při  odebírání anamnézy, pravidla pro sdělování informací, zjištění osoby důvěry a základních hodnot pacienta. Praktický  nácvik. 

 3. Sdělení závažné / nepříznivé zprávy pacientovi a blízkým.  Struktura rozhovoru. Emoční reakce a její zpracování. 

 4. První kontakt s nemocným. Anamnéza a její struktura. Osobní anamnéza. Nynější onemocnění. Základní funkce a jejich odchylky.

 5. Celkové posouzení nemocného a celkové somatické vyšetření (stav vědomí, poloha, pohyblivost apod.).

 6. Vyšetření hlavy, krku a lymfatického systému. Nejdůležitější příznaky v této oblasti.

 7. Vyšetření hrudníku z pohledu kardiologa. Vyšetření cév. Nejdůležitější příznaky a nálezy.

 8. Vyšetření hrudníku z pohledu pneumologa. Důležité příznaky onemocnění plic, pleury a mediastina

 9. Vyšetření břicha internistou. Nejdůležitější příznaky a nálezy. Vyšetřování stavu výživy. Stravování a režim nemocných.  Principy diferencované péče o nemocné.

 10. Příznaky a vyšetřování pohybového ústrojí z pohledu revmatologa.

 11. Zvláštnosti anamnézy a vyšetřování v dětském a dorostovém věku. Význam rodinné anamnézy.

 12. Vyšetření v dětském věku

 13. Přehled vyšetřovacích metod ve vnitřním lékařství.

 14. Principy laboratorního vyšetřování, indikace, stručný přehled metod.

Studijní okruhy

 • Principy anamnézy, kontakt s nemocným různých věkových skupin

 • Hlavní součásti anamnézy a jejich obsah

 • Lékařská dokumentace, její součásti a formy

 • Celkové vyšetření nemocného - stav vědomí kvantitativně a kvalitativně, poloha, hybnost

 • Celkové vyšetření nemocného - habitus, stav výživy, hydratace, kolorit

 • Vyšetření pulsu a měření krevního tlaku: fyziologické hodnoty; tělesná teplota, její měření a typy teplotních křivek

 • Fyzikální (somatické) vyšetření nemocného a důležité patologické změny - facies; změny na kůži a sliznicích u interních onemocnění

 • Fyzikální (somatické) vyšetření nemocného a důležité patologické změny - lebka, oči, nos a uši, dutina ústní

 • Fyzikální (somatické) vyšetření nemocného a důležité patologické změny - krk. Příznaky postižení jícnu.

 • Fyzikální (somatické) vyšetření hrudníku a hlavní příznaky plicních onemocnění

 • Fyzikální (somatické) vyšetření a příznaky onemocnění pleury, pneumotoraxu a fluidotoraxu

 • Fyzikální (somatické) vyšetření srdce a základní příznaky srdečních onemocnění

 • Fyzikální (somatické) vyšetření břicha a základní příznaky onemocnění žaludku a střev

 • Fyzikální (somatické) vyšetření a základní příznaky při onemocnění jater, žlučového systému a slinivky břišní

 • Pomocné vyšetřovací metody zažívacího ústrojí

 • Vyšetřování ledvin a močových cest a základní příznaky při onemocnění ledvin a močových cest

 • Vyšetřování pohybového ústrojí

 • Vyšetřovací metody v imunologii a onkologii, důležité příznaky nádorových onemocnění

 • Vyšetřování cév a důležité příznaky častých onemocnění periferních tepen a žil

 • Vyšetřování růstu a stavu výživy

 • Základní biochemická vyšetření krve a moče, test tolerance glukózy

 • Principy a základní indikace zobrazovacích metod ve vnitřním lékařství

 • Stanovení krevních skupin a Rh faktoru, technika převodu krve nebo jejích součástí

Doporučené podklady pro přípravu ke zkoušce


Některé webové stránky, na kterých jsou sbírky různých poslechových nálezů (často doplněné dalšími výukovými informacemi): 


Blaufuss Multimedia:

http://www.blaufuss.org

The R.A.L.E. Repository: Respiratory sounds:

http://www.rale.ca/Recordings.htm

David Arnall: Pulmonary Breath Sounds: 

http://faculty.etsu.edu/arnall/www/public_html/heartlung/breathsounds/contents.html

Frontiers in Bioscience, Virtual Library: Heart Sounds 

http://int-prop.lf2.cuni.cz/heart_sounds/h14/sound.htm

McGill University: Heart Sounds:

http://int-prop.lf2.cuni.cz/heart_sounds/h6/heart_tables.htmlMnoho různých podkladů je také k dispozici na stránkách 2.lékařské fakulty; kromě studijních materiálů je tam i mnoho dalších zajímavých podkladů (ekg, echokardiografické a rentgenové nálezy, sbírka poslechových nálezů):  


http://int-prop.lf2.cuni.cz/


http://new.propedeutika.cz/


Zvuky srdeční činnosti naleznete také zde:


Normal vesicular 1


Normal vesicular 2


Normal vesicular 3


ASTHMAWHEEZE


Normal tracheal - bronchial 1


Normal tracheal - bronchial 2


Normal tracheal - bronchial 3


Cracles 1 – fine


Cracles 2 – fine


Cracles 3 – medium


Cracles 4 – medium


Cracles 5 - coarse


Wheeze 1


Wheeze 2


Wheeze 3


Wheeze 4


Wheeze 5


Stridor 1


Stridor 2


Pleural friction 1


Pleural friction 2


Fixed split S2 in A septal defect


Third heart sound 1 (physiological)


Third heart sound 2


Fourth heart sound 1


Fourth heart sound 2


Fourth heart sound 3


Third heart sound 3


Summation gallop


Midsystolic clic


Aortic stenosis 1


Aortic stenosis 2


Aortic stenosis 3


Aortic stenosis 4


Pulmonary stenosis 1


Pulmonary stenosis 2


Aortic regurgitation 1


Aortic regurgitation 2


Mitral regurgitation 1


Mitral regurgitation 2


Mitral regurgitation 3 + mid-systolic clic


Mitral stenosis 1


Mitral stenosis 2 - opening snap


Mitral stenosis 3 + regurgitation


Pericardial rub


Ventricular septal defect
Učebnice propedeutiky:

 • Klener P et al.: Propedeutika ve vnitřním lékařství. Galén, Praha.

 • Chrobák L et al.: Propedeutika vnitřního lékařství. Grada, Praha.

 • Žák, Petrášek: Základy vnitřního lékařství. Praha, Galén 2011.


Vzorový chorobopis a vzorové fyzikální vyšetření.


Poslední změna: 18. září 2019 22:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯