Aortální valvuloplastika

Valvuloplastika aortální chlopně (ošetření aortální chlopně jejím roztažením) je určena nemocným s dušností, bolestmi na hrudi nebo synkopami (náhlými ztrátami vědomí), které jsou způsobeny závažným zúžením (stenozou) aortální chlopně (chlopně mezi levou srdeční komorou a aortou – hlavní cévou, vedoucí krev z levé srdeční komory do těla), u kterých je standardní chirurgická léčba nebo katetrizační zavedení umělé chlopně z nějakého důvodu nemožné nebo vysoce rizikové.


Významné zúžení aortální chlopně je způsobeno většinou degenerativním procesem, který vede k ukládání vápníku ve chlopni a tím snížení její pohyblivosti a zmenšení plochy, přes kterou je krev ze srdce vypuzována do těla. To ve svém důsledku vede k přetěžování srdce , vzniku výše zmíněných obtíží a také k významnému zhoršení životní prognózy (očekávané délky života) postižených . Dosud standardní léčbou byla a je srdeční operace s otevřením hrudníku a použitím mimotělního oběhu, během které je degenerovaná chlopeň vyňata a nahrazena chlopní umělou. Pro nemocné, u kterých je toto chirurgické řešení nemožné nebo by neslo neúměrné riziko, byla v posledních letech vyvinuta katetrizační technika náhrady aortální chlopně, která je méně zatěžující. Pokud ani tuto metodu nelze z nějakého důvodu použít, je možné jako dočasné řešení mechanické roztažení zúžené chlopně balonkem, zavedeným přes tepenné řečiště . Tento výkon má pouze omezenou dobu účinnosti (roztažená chlopeň se po několika měsících většinou zase zúží) a nemění zásadním způsobem celkovou prognózu nemocného, dovoluje však dosáhnout stabilizace stavu pacienta a získání času k vyřešení doprovodných problémů a eventuelnímu definitivnímu řešení chlopenní vady.

Průběh výkonu

Výkon je prováděn pomocí katetrů, zavedených přes tepenné řečiště do srdce pod rentgenovou kontrolou. Vyžaduje však většinou přístup ze dvou tepen a katetry pro jeho provedení jsou poněkud větší, než běžně používané. Po provedení měření, nezbytných k provedení výkonu, je do levé srdeční komory umístěn přes aortální chlopeň vodič (tenký, dlouhý drátek), po kterém je do zúžené aortální chlopně zaveden tekutinou plněný balónek o průměru asi 2-3 cm, kterým je chlopeň roztažena. Roztažení chlopně je prováděno při rychlé stimulaci srdeční akce zavedenou elektrodou, která zajistí přechodný pokles tlaku a stabilitu pozice balónku během jeho nafukování. Balónek je poté vytažen a jsou provedena měření, která ukážou, zda došlo k dostatečnému roztažení chlopně. Následně jsou pak ošetřeny místa vstupu do tepenného řečiště. Pacient je po výkonu sledován po dobu cca 24 hodin , s přísným klidem na lůžku po dobu cca 12 hodin. V případě nekomplikovaného průběhu může být propuštěn do domácího léčení po 2-3 dnech.


U části nemocných s významným postižením stehenních tepen atherosklerosou je nutné pro zavedení většího pouzdra provést chirurgickou preparaci tepny z řezu v třísle pod přímou zrakovou kontrolou. O jeho nezbytnosti rozhodne lékař, provádějící výkon, na základě předchozího vyšetření stavu přístupových tepen. Jedná se o nevelký chirurgický výkon, který provede cévní chirurg přímo na katetrizačním sále. Bezprostředně po vytažení pouzdra je pak operační rána chirurgem opět zašita.. U těchto nemocných je pak doba pobytu v nemocnici poněkud prodloužena do zhojení operační ranky.

Možné komplikace

Komplikace související s perkutánní náhradou aortální chlopně jsou spojeny především s riziky zavádění poměrně velkého instrumentaria do srdce a tepenného řečiště. Některé z těchto komplikací mohou vyžadovat okamžité (urgentní) řešení například neplánovaným chirurgickým výkonem, včetně možnosti neodkladné srdeční operace nebo další intervenční řešení s použitím speciálních katetrů, postupů či léků. Může být nezbytná dlouhodobější léčba na jednotce intensivní péče. Katetrizační laboratoř a spolupracující kardiochirurgická klinika jsou pro řešení komplikací plně vybaveny jak přístrojově, tak i personálně.


Poslední změna: 11. prosinec 2020 10:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯