Základní informace

II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN je komplexním pracovištěm zaměřeným na kardiovaskulární onemocnění. Pracoviště je spolu s II. chirurgickou klinikou kardiovaskulární chirurgie a klinikou KARIM páteřní součástí Kardiocentra VFN.

Pracoviště poskytuje nepřetržité služby pro nemocné s akutními koronárními syndromy (akutní infarkt myokardu, nestabilní angina pectoris) i pro nemocné s akutními onemocněními periferních cév (kritické končetinové ischémie, rozsáhlé flebotrombózy, aortální disekce). Pro akutní péči je klinika vybavena krom standardního lůžkového zázemí i 3 plně vybavenými jednotkami intenzivní péče (Koronární jednotka, Antiarytmická jednotka, Jednotka intenzivní angiologické péče) a celkem 5 katetrizačními sály (2 určené pro koronární intervence a hemodynamická vyšetření, 2 určené pro elektrofyziologické výkony a implantaci kardiostimulátorů a defibrilátorů, 1 určený pro onemocnění periferních tepen). Ambulantní péče je poskytována jak v prostorách samotné kliniky v hlavním areálu VFN tak na poliklinickém oddělení na Karlově náměstí 32, kde ve 4. patře budovy B sídlí plně vybavené kardiologické ambulance s komplexním neinvazivním vyšetřovacím programem.

Na klinice je mimo vysoce specializované intenzivní péče poskytována i léčba nemocným s chronickými formami ischemické choroby srdeční, s poruchami srdečního rytmu (včetně programu implantací kardiostimulátorů, implantabilních defibrilátorů a katetrizačních ablací), nemocné s chronickými onemocněními dolních končetin (včetně programu implantací stentgraftů pro výdutě břišní aorty). Rozvíjen je program pro vzácnější onemocnění, jakými jsou kardiomyopatie a myokarditidy. Zcela specializovanou oblastí činnosti je péče o nemocné s Fabryho chorobou - vzácným metabolickým onemocněním. Na klinice rovněž působí Centrum plicní hypertenze, největší tohoto typu v ČR a jediné, kde je ve spolupráci s II. chirurgickou klinikou kardiovaskulární chirurgie rozvíjen program endarterektomií plicnice u nemocných s chronickou tromboembolickou nemocí.

Klinika je jedním z výukových pracovišť 1. LF UK a sídlí zde i subkatedra angiologie IPVZ. Pracoviště je aktivní i v oblasti vědy a výzkumu a podílí se na řešení několika grantových projektů.